D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_20_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lama-Zuru klastrom Tibet határán
B e s o r o l á s i   c í m : Lama-Zuru klastrom Tibet határán
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 46. sz. (1880. november 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kunyhó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tibet Autonóm Terület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lama-Zuru klastrom Tibet határán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Távolról egy a lovagkorból származott hatalmas vár benyomását teszi ez az épülettömeg, s csak a széltében elszórt kisebb-nagyobb gunyhó vagy ól-alaku épületek, melyek olykor igen kicsinyek, olykor óriási nagyságot érnek el, rontják el a hasonlatot. Ezek a hívőknek sirjai, tehát azzal a rendeltetéssel birnak, mint az egyiptomi pyramisok, melyekhez a nagyobbak külsőleg is hasonlítanak, pl. rajzunkon az előtérben jobbfelől levő nagy sziklatömb. Csakhogy pyramisokat csupán a fejedelmek számára emelték, a lámák pedig a közönséges hívőnek is engednek ilyent, de kisebb kiadásban.
Ilyen sir tehát, a mi a nagyságot illeti, többféle létezik. A legfőbbek az istenségnek vannak szentelve, s nevök mani-phain. Rendesen csak három láb magasak, de különféle hosszúságnak lehetnek. Homlokzatukon ez a felirat olvasható : "Om mani padme hón" ("üdvözlégy istenség, lótuszvirág.")
A lámák számára külön s szentélyek gyanánt tartott sírok léteznek, s a közönséges halandók számára is külön. Ez utóbbiak sokkal kisebbek, s belől alig akkora tér van bennük mint egy kisebb kutyaólban, a föléjök helyezett tető azonban mindig magas, s mennél vagyonosabb és előbbkelő volt valaki életében, annál magasabb. Kívülről gypsznemü fehér festékkel vannak bevonva, mi, ha reájok süt a nap, kápráztató fényt kölcsönöz nekik. E sírok voltakép nem is foglalják magokban az elhunytaknak testét, hanem inkább az elhunytak emlékezetére vannak emelve, mert a lámák, midőn valaki meghal, összetörik csontjait, és a holttestet elégetik. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. november 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Trojan klastrom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1776x1189 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna