D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec3_15.jpg
C Í M 
F ő c í m : L. Zamenhof
B e s o r o l á s i   c í m : L. Zamenhof
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Eszperantó mozgalom - L
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1957
S o r o z a t : 1957. Eszperantó mozgalom - L
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : eszperantó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mesterséges nyelv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zamenhof, Ludowik (1859-1917)
V I A F I d : 73885295
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1957-1959
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1957. ESZPERANTÓ MOZGALOM - L
Mélyny. Xlll-Vj. 12 : 12 1/2 F. fog.
T.: Légrády Sándor
Névérték: 1 Ft
Á 1957. jún. 8.-1959. jan. 31.
P 816 700 fog. 3 600
1556 1489 1 Ft L. Zamenhof (1859-1917) 100,- 50,- (Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ludowik Zamenhof lengyel szemorvos, az eszperantó nyelv megtervezője és kidolgozója, az eszperantó nemzetközi nyelv létrehozója. A moszkvai, varsói és a bécsi egyetemeken tanult, majd Varsóban dolgozott szemorvosként. Szülővárosában számos nemzetiség élt együtt, többnyire békétlenségben. Ő maga beszélt lengyel, orosz, latin, görög, német, francia, jiddis nyelven. Ez a tapasztalt békétlenség vezette arra, hogy az embereknek szükségük van egy könnyű, mindenki által megtanulható nyelvre. 1878-ban már készen volt az eszperantó első változata. 1887-ben Varsóban adta ki az eszperantó végső változatát Doktor Esperantó álnéven. Kiváló szónok volt, ezért a Franciaországban 1905-ben megtartott első Eszperantó Világkongresszuson elmondott beszédei az eszperantó retorika klasszikus darabjai. Hogy az új nyelv szépirodalmi kifejező értékét bizonyítsa, sokat fordított és 9 eredeti költeményt írt. Eredeti költeményeinek irodalmi értéke ugyan csekély, de műfordításaival azonban megalapozta az eszperantó irodalmat, és több világirodalmi művet fordított eszperantó nyelvre. (Világir.Kisencikl.11976.2k.534 o., MNL.18k.789 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lengyel György: Eszperantó világkongresszus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 784x1025 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn