D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 176_272_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pétervári merénylet
B e s o r o l á s i   c í m : Pétervári merénylet
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 14. sz. április 3.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sándor (Oroszország: cár), III. (1845-1894)
V I A F I d : 22188740
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mariâ Fedorovna (Oroszország: cárné) (1847-1928)
V I A F I d : 35259039
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Sándor czár. 1881. márczius 13.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1881. márczius 13-ika véres betűkkel lesz bejegyezve az orosz czárok történetébe. Egy második márczius idusa, semmivel nem jelentéktelenebb s borzadalmával még megrázóbb az elsőnél. Mint amazt, ugy ezt is körülvette már a néphit a legenda mysztikus ködével s részletesen ir előjeleiről. Egy szent-pétervári lap egész komolyan irja, hogy a merénylet előtti nap estéjén üstökös csillag tűnt föl a tiszta égbolton a téli palota fölött, vérvörös lángseprőt húzva maga után s ott tündökölt néhány perczig, mire elhanyatlott Kronstadt irányában. Másnap, a merénylet napján, ugyanazon helyen fehér felhőn egy pánczélos lovag alakja lőn látható néhány pillanatra, lassan foszolva szét a fellegekben. Maga a czár, kit az ellene intézett korábbi merényletek a rémlátásokra, balsejtelmü előjelek örökös fürkészésére különben is hajlandóvá tettek, megölt galambokat látott ablakai alatt, egy héja fojtogatta napok óta, s a számára fölállított csapdát is elvitte magával. Kossz előjel! monda a czár s még inkább belemerült buskomors igába. De azért valamint Július Caesar nem hallgatott neje baljóslataira, nem a jós szavaira: rettegj márczius idusától! II. Sándor sem méltatta figyelmére se Lorisz-Melikov intelmét, se a czarevna kérését, ne menjen márczius 13-án a Michailow-palotába." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 14. sz. április 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : III. Sándort 1881. május 28-án koronázták meg a moszkvai Kremlben, miután apját meggyilkolták. Sándor ki akarta végeztetni a merénylet elkövetőit, és legtöbb embere is ezt javasolta neki. Lev Tolsztoj levélben könyörgött az elítéltek életéért, azonban az írás nem jutott el a cárig: egyik embere, Pobedonoszcev nem volt hajlandó átadni neki. Trónra lépése után nem sokkal kiáltványban jelentette ki, hogy meg kívánja őrizni egyeduralmát. Sándor a hozzá hű, szűk hivatalnoki kar tanácsaira támaszkodott, amelybe beletartozott Konsztantyin Pobedonoszcev, egykori nevelője, és Dmitrij Tolsztoj gróf, akiből később belügyminiszter lett. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Sándor czár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. és III. Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1214x1494 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet