D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 467_562_pix_Oldal_19_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az országos tanító-gyűlés elnökei
B e s o r o l á s i   c í m : Országos tanító-gyűlés elnökei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 34. sz. augusztus 21.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felügyelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Békey Imre (1832-1889)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ellenőrzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Békey Imre
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ez előtt is voltak átalános tanitógyülések s azok között különösen az 1874-ki rendkívül népes is volt de mivel azok tisztán társadalmi utón jöttek létre s inkább ős gyűlések voltak : határozataik inkább függöttek a véletlentől mint a jelenlegi gyűléséi, melyet a kormány hivott összes mely tulnyomólag képviseleti alapon nyugszik. Igaz ugyan, hogy a jelen orsz. tanító -gyűlést egybehívó miniszteri rendelet a tanácskozások tárgyát és menetét sok tekintetben korlátozta, főleg azon czélzattal, hogy a vitatkozásoknak nagyobb eredménye legyen, de másrészről nagyjelentőségűvé tette a miniszteri rendelet e gyűlést az által, hogy a törvény s az eddig fennállott szabályrendeletek keretét kiegészítve, nemcsak a községi és állami, de a felekezeti tanítók képviselőit is meghívta s azok egyenjogúságát a tanácskozásokban biztosítva, a magyar tanítók összeségének, mint testületnek, jogait elismerte." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 34. sz. augusztus 21.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Atyja Drescher Máté, aki családi nevét 1845-ben változtatta Békeyre, akkor helytartósági hivatalnok, később titkár, majd királyi tanácsos lett és 93 éves korában elhunyt. Békey Imre a gimnáziumot a pesti piaristáknál végezte s 1847-ben az egyetemre ment, ahol 1850-ig a bölcseletet, 1854-ig a jogot hallgatta a következő évben a budai császári és királyi helytartóságnál lépett szolgálatba. Később két évig mint szolgabírói tollnok Egerben és Székesfehérvárott működött. Az 1860 októberi diploma után ismét visszakerült szülővárosába, ahol egy évvel rá törvényhatósági aljegyzővé, az 1867. évi tisztújításkor pedig, amikor már ügyvédi diplomája is volt, tanácsnokká választották. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Békey Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 920x1046 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet