D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 659_754_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sarah Bernhardt
B e s o r o l á s i   c í m : Sarah Bernhardt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 46. sz. november 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerepkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelmez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bernhardt, Sarah (1844-1923)
V I A F I d : 68925417
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sarah Bernhardt mint Gilbert a "Frou-Frou" czímű zeneműben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az ö nevével van tele Budapest. A hírlapok hetek óta szentelnek neki egész hasábokat, s közönség lázasan keresi a népszínház belépti jegyeit, örömest adva meg értök a tízszeresre fölrugtatott árakat. E nagy érdeklődés teszi kötelességünkké, hogy a világhírű művésznőt olvasóinknak mi is bemutassuk. Sarak Bernhardt kisasszony Parisban született. Anyja hollandi nő volt, atyja, német hangzású neve daczára, franczia, tán elzászi izraelita. Atyja kinek nevét nem viseli, megkereszteltette s zárdába adta nevelésbe, honnan az ifjú leány azzal az elhatározással lépett ki, hogy színésznő lesz. Be is iratkozott a konzervatóriumba s Sámson és Povost osztályainak lőn szorgalmas növendéke. 1862-ben elnyerte a tragikai jutalomdijat is, a mi jogot adott neki, hogy bemutassa tehetségét Francziaország első színpadán: a Comédie-Francaiseben. Kacine Iphigeniájában és Seribe Valériajában lépett föl először, de oly kevés sikerrel, hogy szerződtetése füstbe ment. Ekkor a Gymnase színházhoz szerződött s ott játszott egy ideig könnyebb szerepekben. De itt is oly csekély szerepköre nyílt, hogy alig jelent meg egy-egy pillanatra a színpadon. A Gymnaset is odahagyta tehát s egy szép este ott találták a Porte-Saint-Martinben, Ugalde asszonynyal kettős coupletket énekelve!"(Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 46. sz. november 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sarah Bernhardt mint Hamlet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1239x1733 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet