D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság alapítóinak első alakuló közgyűlése 1857 julius 15
B e s o r o l á s i   c í m : Első Magyar Általános Biztosító Társaság alapítóinak első alakuló közgyűlése 1857 julius 15
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Benczúr
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1920
V I A F I d : 42581144
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 13. sz. (1883. április 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : biztosításügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alapítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lévay Henrik (1826-1901)
V I A F I d : 229065182
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1857. július 15.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság alapítóinak első alakuló közgyűlése 1857 julius 15
Harkányi Frigyes. Tóth Lőrincz. Szitányi Izidor. Török István. Mannó István. Nádossy István. Ullmann Károly. Jelinek Mór. Karácsonyi László. Zsivora György. Guttesmann Miklós. Somssich Pál. Lévay Henrik. Gr. Károlyi György. Gr. Dessewffy Emil. B. Eötvös József. Perger Ignácz, B. Sennyoy Pál. Urményi József. Gr. Apponyi György. Szőgyényi László. Deák Ferencz. Fröhlich Frigyes.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1857. július 15-ikén történt, hogy a nemzeti kaszinó termében a közélet terén előkelő szerepet viselő férfiak gyűltek össze, megtartandók egy nemzeti nagy pénzintézet alakuló közgyűlését, melynek hosszura nyúlt előmunkálataiban Lévay Henriknek oroszlánrésze volt s ki ez alkalommal annyira kiérdemelte ama jelesek bizalmát, hogy őt a tervezett s most megalakított pénzintézet, az "Első magyar átalános biztosító társaság" vezérigazgatójának választották.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. április 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Lévay Henrik
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2428x1253 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna