D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_672_pix_Oldal_06_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pálmák és draczéna
B e s o r o l á s i   c í m : Pálmák és draczéna
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pálma-típusok
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 37. sz. (1883. szeptember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pálma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pálmák és draczéna: Pálma-típusok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A forró földöv az igazi hazája a pálmáknak ez alatt a nap-kegyelte öv alatt érik el ezek mind alakban, mind sajátszerűségekben legnagyobb különféleségöket.
A pálmák termete fölöttébb különböző fölosztják őket törpe, száras és kúszó pálmákra. A törpe pálmák közt némelyek mindig száratlanok, mások bokrosodok, azaz kissé fölnyulnak és sok töhajtást eresztenek, mint például a Ehapisok s némely Chamaerops-ok, stb. - A száras pálmák fiatal korukban száratlanok, aztán idő folytán többé-kevésbbé magas törzsöt képeznek. Az e csoportbeli pálmák nagyobb számmal vannak az Uj-, mint az Ó-világban és Amerikában a termetök is magasabb, mint bárhol egyebütt. A kúszó pálmáknak, vagy köznéven rotangoknak egészen sajátos külsejök van. Egyszerű, igen vékony, de igen hosszura nyúló száraik, melyeket olykor 95 méternyire is nyomon tudtak kisérni a nélkül, hogy a végökét megtalálták volna, fölkusznak a fákra, alácsüngnek azok ágairól, összefonódnak egymással, egy szóval, épen olyan magatartást tanúsítanak, mint az igazi liánák.
A pálmáknak a levélzetök átalában nem kevésbbé változatos, mint a termetök. Leveleik a fajokhoz képest rendszerint tollszerüen hasadozottak, azaz szárnyasok,vagy legyező-alakuak. De ezeken kivül még sok más levélalakot is találunk a pálmáknál, ilyen például a Caryota-k leveleinek kétszer szárnyalt alakja. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pálmák és draczéna : Braziliai Mariti- vagy Mauritia-pálma legyező-levelü pálma-tipus
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pálmák és draczéna: Uj-granadai viasz-pálma
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 791x978 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna