D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 769_856_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Petőfi összes költeményeinek uj diszkiadásából
B e s o r o l á s i   c í m : Petőfi összes költeményeinek uj diszkiadásából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : János vitéz
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Jankó
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1896
V I A F I d : 50250836
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 49. sz. (1883. deczember 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : verses epika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : verses mese
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kalandor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Petőfi Sándor (1823-1849)
V I A F I d : 59087691
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Petőfi összes költeményeinek uj diszkiadásából: János vitéz. - Jankó János rajzai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hosszu históriát kéne elbeszélnem,
Miért e jósággal lehetetlen élnem
De attól tartok, bogy megunnák kelmétek
S én máénak terhére lenni nem szeretek."
"De csak beszélj, fiam, meghallgatjuk biz' azt
Hiábavalóság, a mi téged aggaszt."
Igy biztatta öt a jó franczia király,
S János vitéz beszélt, a mint itt irva áll.
A kiadótulajdonos társaság szívességéből abban a helyzetben vagyunk, hogy ez uj illusztrácziók közül négyet mai számunkban bemutathatunk olvasóinknak és pedig kettőt a Zichy Mihályéiból, kettőt a Jankó által János vitézhez ujabban rajzoltakból. Emezek közül egyik azt a komolyan humoros jelenetet ábrázolja, mikor János vitéz a franczia király előtt, kinek leányát a török kezéből megmentette, uti kalandjait kezdi elbeszélni - a másik pedig azt, mikor János vitéznek a tündértóba dobott rózsájából Iluska föléled, s a vitéz őt keblére öleli. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. deczember 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Grimm Vince: Petőfi "János Vitéz"-e első kiadásának czímképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Grimm Vince: Petőfi "János Vitéz"-e első kiadásának hátlapja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 970x1156 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna