D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565_664_pix_Oldal_01_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A franczia-khínai viszály főszerepvivői
B e s o r o l á s i   c í m : Franczia-khínai viszály főszerepvivői
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Li-Hong-Csang, khinai alkirály
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 36. sz. (1884. szept. 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Li Hung-csang (1823-1901)
V I A F I d : 17518558
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A franczia-khínai viszály főszerepvivői
Li-Hong-Csang, khinai alkirály
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Li-Hong-Csang egyike a mennyei birodalom legkiválóbb politikai egyéniségeinek. Ő a főparancsnoka a Tonkingban működött s a Tonkinggal határos tartományokban elhelyezett khinai csapatoknak.
Li-Hong-Csang 1823-ban született Nganhuei tartományban. Egy szegény khinai tudósnak a második fia, kit atyja a tőle telhető legnagyobb gonddal nevelt. Már harmincz éves volt, midőn a Tai Ping forradalom kitört, mely határozó befolyással lön életére. A fölkelők bevették Nankint s betörtek Nganhueibe. Li Hong-Csang ekkor egy kis csapat élére állt s megtámadta a fölkelőket oly sikerrel, hogy magára vonta a tartomány katonai parancsnokának, Cseng-Kov-Fannak figyelmét, ki vele megismerkedvén, annyira megszerette a bátor és értelmes tudóst, hogy titkárává tette.
1861-ben Cseng ajánlatára már Kiang-Szu tartomány kormányzójává nevezték ki, melyet ő ragadott ki a lázadó tai pingiak kezéből, kik elfoglalták vala. ... "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. szeptember 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Li-Hung-csáng khinai alkirály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 606x788 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna