D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565_664_pix_Oldal_23_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Beniczky Ferencz, belügyminiszteri államtitkár
B e s o r o l á s i   c í m : Beniczky Ferencz, belügyminiszteri államtitkár
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 41. sz. (1884. okt. 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Beniczky Ferenc (1833-1905)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : főispán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államtitkár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Beniczky Ferencz, belügyminiszteri államtitkár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : BENICZKY FERENCZ Pesten, 1833-ban január 6-án született. Atyja Beniczky Pál, anyja Majláth Teréz, az idősebb Majláth György országbíró leánya volt. Iskolai és jogi tanulmányait atyja házánál a fővárosban végezte s 1854 től 1861-ig külföldön utazott, bejárva Nyugat-Európa országait, a mikor Algírba is lerándult. Külföldi útjában figyelemmel kisérte a külföldi közgazdasági és igazgatási viszonyokat, s a nehéz politikai időkben folyton kapcsolatban állt hazájával és külföldön lakó honfitársainkkal.
Külföldi útjából hazatérte után nőül vette Bajza Lenkét, jeles írónőnket, és házi boldogságának élve, távol a közügyektől, gazdaságára forditá figyelmét és Zsámbokon, hol birtoka van, külföldön szerzett tapasztalatai nyomán okszerű gazdálkodást űzött.
1867-ben a koronázásra egymaga egész bandériumot állított ki, s a honvédség felállítása alkalmával lovas századossá neveztetett ki a szabadságolt állományban.
Később a politikai életben is részt vett, s az 1868-iki képviselőválasztásnál mint Deákpárti jelölt fellépett a gödöllői kerületben, azonban kisebbségben maradt népszerűbb bátyja, Ödön ellenében, ki a balközép jelöltje volt.
A következő évben pénzügyi tanácsosi czimmel a gödöllői uradalom igazgatójává s ugyanaz időben kamarássá neveztetett ki. Jószágigazgatói működése alatt nagy gonddal vezette a gödöllői uradalom ügyeit, miben jó hasznát vette Angliában szerzett tapasztalatainak. 1872-ben egészségi tekintetekből lemondott igazgatói állásáról, s letévén lovas kapitányi rangját is, ismét Zsámbokra vonult vissza családja körébe.
1880-ban ujabban kilépett a politikai küzdtérre, és mint egyesült ellenzéki jelölt képviselővé választatott a gödöllői kerületben elhunyt bátyja, Beniczky Ödön helyébe. Pártjában az Apponyi-féle árnyalathoz tartozott. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. október 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Mór: Beniczky Ferencz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 760x876 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna