D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 665_760_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Vörös-Kereszt-Egylet Erzsébet-kórháza Budán
B e s o r o l á s i   c í m : Vörös-Kereszt-Egylet Erzsébet-kórháza Budán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Halottas ház
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 42. sz. (1884. okt. 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Magyar Vöröskereszt Egylet
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Erzsébet Kórház (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : kórház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Buda
G e o N a m e s I d : 3054667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1884
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Vörös-Kereszt-Egylet Erzsébet-kórháza Budán
Halottas ház
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kórház eredetileg a Ludoviceum-kert háta mögött fekvő s a főváros által díjtalanul átengedett telken volt tervezve. A terveket Hausmann Alajos műegyetemi tanár már el is készítette, de midőn ezek kiviteléhez fogott, meggyőződött, hogy a kedvezőtlen talaj viszonyok, ártalmas kigőzölgések s a telek csekély terjedelménél fogva a kijelölt helyiség kórházépítésre nem alkalmas. Ekkor már megalakult "a magyar szentkorona országainak vöröskereszt-egylete", mely a fent emlitett ok folytán uj telek szerzésén fáradozott, mely törekvését siker koronázta, a mennyiben Budán a győri-ut és alkotás-utcza sarkán a Krisztinavárosban 13,400 négyszögöl telket vásárolt, mely kies vidéken, egészséges talajviszonyok közt és néhány lépésnyire a déli vasút indóházától feküdvén, ugy hygienikus, mint czélszerüségi szempontokból teljesen megfelelt a követelményeknek. Az egylet anyagi helyzete az eleinte szerény méretekben tervezett kórház nagyobb arányokban való kivitelét lehetővé tette s miután Hausmann Alajos tanár átdolgozott tervei elfogadtattak, az épités 1882 év szeptember havában kezdetét vette.
Az építési programm azon ujabb időben átalánosan elfogadott helyes elvből indult ki, hogy a kórház egymástól teljesen elkülönített épületekből, pavillonokból álljon. Az épületek között előfordul: a folyosóval ellátott kórház a tiszti pavillonokban, a tiszta pavillonrendszer a sebészi és belgyógyászi osztályban és végre a barakkok. Ez elrendezés természetes következménye volt az elkülönítés elvének, mely lehetővé teszi, hogy a beteg fertőzéssel ne veszélyeztesse szobatársát, továbbá, hogy a megrázó jeleneteknek, melyek egy összezsúfolt kórteremben előfordulnak a többi szobatársak önkénytelén tanúi ne legyenek. A legtökéletesebb alakú kórház kétségkívül az lenne, hol minden beteg számára külön szoba állna rendelkezésre. Az Erzsébet kórház megközelíti ez ideált, a menynyiben a tiszti pavillonok csak egy, legfölebb két beteg számára külön szobákat tartalmaznak, a sebészi és belgyógyászi pavillonokban pedig a kórtermek csak 8 beteg fölvételére készültek. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. október 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hauszmann Alajos: A Vörös-Kereszt-Egylet kórházi telepe Budán : Erzsébet kórház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1151x813 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna