D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_10_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Than Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Than Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Roskovics
U t ó n é v : Ignác
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1915
V I A F I d : 89144928694054440679
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 3. sz. január 15.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : laboratórium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkahely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Than-album A régi laboratórium Ujvilág-utczai bejárója, az uj vegytani intézet egy része
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az album disznóbőr antik kötés, kívül egyetlen díszítés a domborművű két babérgaly, melyek egy pongyolán odavetett szalagot fonnak át, a következő felírással. Apáti dr. Than Károly 1886/7. A díszt Loránfi tanár modellálta, az albumot pedig Morzsányi jól ismert műhelyében kötötték. A belső díszítés egy aquarell-czimlapból s négy olajfestésből áll, mind Roskovics Ignácz festőművész kezétől. A czímlapon éremalakú sikerült arczképe van Than tanárnak szimbolikus díszítés közepett a négy képhez életének nevezetesebb mozzanatai szolgáltattak tárgyat. Az első az 1849 január 4-én vívott vízaknai ütközet részlete, melyben 14 éves korában vett részt s akkor meg is sebesült a második a régi laboratórium épületének újvilág-utczai bejáróját s az új vegytani intézet egy részét mutatja, amazt esteli, ezt reggeli derült világításban a harmadik a harkányi kányi fürdőt, a negyedik a Margitszigetről a vízesést állítja élőnkbe. Mindkettő nemcsak azért van megörökítve, hogy az ásványvizek Than által nagy gonddal végrehajtott analyziseire emlékeztessen, hanem főleg azért, mert e vizek közül a harkányi döntőleg hatott a szénoxysulphid fölfedezésére s fényt is vetett arra a kérdésre, hogy a kénes vizek némelykor miféle ok folytán nyerik hydrogensulphid tartalmukat. Az album többi részét az üdvözlő irat, melyet dr. Ilosvay Lajos műegyetemi tanár fogalmazott, s mintegy kilenczszáz aláírás töltik be közöttük tan- és közegészségügyünk nevezetesebb képviselőinek aláírásai." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 2. sz. január 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Than Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1071x639 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet