D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov2_18.jpg
C Í M 
F ő c í m : KMP jelvény
B e s o r o l á s i   c í m : KMP jelvény
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Kommunisták Magyarországi Pártja (III.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vagyóczky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121496242
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1978
S o r o z a t : 1978. A Kommunisták Magyarországi Pártja (III.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunista párt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1978-1979
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1978. A KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJA (III.)
60 éve alakult meg a KMP.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Vagyóczky Károly
Á 1978. nov. 24.-1979. dec. 31.
P 2 656 300 fog. 4 400
3297 3322 1 Ft KMP jelvény 50,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kommunisták Magyarországi Pártja - KMP. Az első kommunista magyar szervezet 1918. március 24-én alakult meg Moszkvában az Oroszországi Kommunisták Pártja magyar szekciójaként, Kun Béla (lásd 11.21.) kezdeményezésére. 1918. november 17-én Kun Béla hazatért és Kelen József (1892-1938) budapesti - Városmajor utcai - lakásában különböző baloldali csoportosulások tagjai, az Oroszországi Kommunista Párt mintájára 1918. november 24-én megtartott illegális gyűlésen megalakították a Kommunisták Magyarországi Pártját, és annak első Központi Bizottságát. A párt programjában a proletárdiktatúra kivívását és a szocialista forradalom megvalósítását tűzte ki célul. 1919. március 21-én a Magyarországi Szociáldemokrata Párttal Magyarországi Szocialista Párt néven egyesült, együttműködésük nyomán jött létre a Magyar Tanácsköztársaság (lásd III.21.). A bukás után a pártszövetség megszűnt, a párt vezetőinek nagy része emigrált, többen a fehérterror áldozatai lettek. A Horthy-korszakban működött tovább, egyetlen legális szervezete a Magyarországi Szocialista Munkáspárt ifjúsági szervezete a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége volt. 1944 szeptemberében a párt újjáalakult Magyar Kommunista Párt néven. A Szociáldemokrata Párt beolvasztása után - 1948. júniusban - Magyar Dolgozók Pártja, majd 1956. november 1-én Magyar Szocialista Munkáspárt néven működött tovább. 1989. október elején az MSZMP eszmei utódja a Munkáspárt lett, a Magyar Szocialista Párt nem tartja magát utód-pártnak.(A XX.Század Kr.1994., MTI. Nytsz.:88/0918. 73 o., Nemzetk.Alm. 1960.577 o., MNL.llk.234 o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szűcs Pál: Vörös Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 842x1066 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn