D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Képzőművészeti Társulat őszi kiállításának képes tárgymutatója
B e s o r o l á s i   c í m : Képzőművészeti Társulat őszi kiállításának képes tárgymutatója
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : "A bíró előtt" Bihari Sándortól
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Bihari
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1906
V I A F I d : 29006772
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 42. sz. (1886. október 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cigányság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Képzőművészeti Társulat őszi kiállításának képes tárgymutatója.
"A bíró előtt" Bihari Sándortól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A biró előtt" pedig a kiállítás egyik legkedveltebb darabja, melyet mindenki jóizü mosolynál néz. A kép derültsége átragad a szemlélőre, mintha csak folytatását képeznék azoknak az alakoknak, melyeket a kép ötlete a festményen is oly derült hangulatba ejt. Egy czigánybanda jelenik meg a falusi biró előtt, s a prímás alázatosan előmutatja összetört hegedűjét. Van a biró előtt egyéb ügyes bajos nép is, de azok mind háttérbe szorulnak e panasz előtt. Az egyik ott ül a hosszú lóczán, hallgatt és néz. A biró is hallgat nagy komolysággal, a mint illik, de alig tudja tartani ezt a komolyságot. A jegyző uram meg felüti a fejét, még föl is áll s a mint a hoszszuszárut szívogatja, a csutorával sem képes elfojtani azt a mosolyt, melyhez - látszik - hogy még többet is vár. Egy paraszt menyecske pedig, a kit a pitvarból talán a kíváncsiság hozott be, vagy pedig maga is ítéletet vár, ott az ajtónál olyanformán áll, hogy vájjon idebent kaczagja-e ki magát, vagy pedig hirtelen kifusson, biztosítva magának zavartalanságban, bírói megintés nélkül azt az élvezetet. Mert a panaszttevő társaság a legkitűnőbb czigánybandák közé tartozik, milyent csak festettek. Az a nagy elkeseredés, az a valódi boszuszomj! És mindenik igazi czigány, e faj sajátosságával. Rongyos, alázatos, lármás. Szerencsés példány mindenik, s rettenetes izgalom tartja őket egy csamóban. De műid a sok jó alak közt, melyek élnek, s külön-külön is tipikusak, a legkitűnőbb a vádlott, egy tagba szakadt paraszt-legény, kék mándliban. Ott áll, egy kissé félrehúzódva ádáz vádlóitól, összefogva maga előtt hatalmas kezét, és lesújtó pillantással nézve végig a szószóló prímáson. Egy kicsit tart is a bírótól, de annál keményebben áll előtte, mint valami czövek, s le lehet róla olvasni, minő megerőltetésébe kerül, hogy oda ne kiáltson a kárvallott bandának: "ácsi!" (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. október 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihari Sándor: Mézeshetek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihari Sándor: A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából - Bihari Sándor: Vizet merítő leányok a Tiszán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1033x661 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna