D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A párisi kiállítás központi dómja
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi kiállítás központi dómja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 21. sz. (1889. május 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dóm
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kupola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1889
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A párisi kiállítás központi dómja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A központi dóm majdnem 200 láb magas diszes épület, melyet masszív arányú homlokzat emel, merész eredetiséggel tervezve, minthogyha magát a dómot széles ivezeten emelné két szilárd idomú pillér közt. A boltozat gazdagon van díszítve, sokszínű emblémákkal, míg felső párkányát kecses idomú szobordiszitmények ékítik. Alant, a nagy bejárattól jobbra és balra szoborcsoportok, egyik, mely az ipart jelképezi, Gauthiertől, a másik, a kereskedelem, Gautherin-tól. Mindegyik pillért szerény csúcs tetőzi, rajta ünnepi zászlót lobogtató rúddal. Az erősen tagolt dóm dúsan van aranyozva, színezve és díszítve rekeszei üveggel fedvék s födelén szárnyas mystikus alakok. A korona-formájú kupolán Delaplanche gyönyörű szobra áll "Francziaországot" jelképezve, a mint a béke olajágát nyújtja jobbjával a világ minden népének, baljában pedig koszorút tart, hogy megkoronázza a munka nemes versenyének győzőit.(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. május 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi világkiállításból : Az előcsarnok a magyar történetiA párisi világkiállításból : A magyar történeti palota főbejárata a Quai d'Orsay felől
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jámbor Lajos, Bálint Zoltán: A Párisi Nemzetközi Kiállítás magyar pavillonja - A Quai d'Orsay-felőli homlokzat
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi kiállítás kapuja a Quai d'Orsay felől
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1118x1625 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna