D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept1_05.jpg
C Í M 
F ő c í m : L. Cherubini
B e s o r o l á s i   c í m : L. Cherubini
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zeneszerzők (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1985
S o r o z a t : 1985. Zeneszerzők (II.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Cherubini, Maria Luigi (1760-1842)
V I A F I d : 88663809
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hangszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1985-1986
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1985. ZENESZERZŐK (II.)
A Nemzetközi Zeneév alkalmából.
Ofszetny. 11 F. fog.
T.: Varga Pál
Névérték: 4,- Ft
Á 1985. júl. 10,-1986. dec. 31.
PM 358 740 fog. 5 800
3730 3774 4 Ft L. Cherubini (1760-1842) 40,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Luigi Cherubini itáliai származású francia zeneszerző. Lipót toscanai herceg, a későbbi II. Lipót német-római császár (ur. 1790-1792) 1778-ban négy évre Velencébe küldte Giuseppe Sartihoz, akitől tökéletesen elsajátította a polifon stílust. 1779-ig csak egyházi zenét írt, de hamarosan áttért az opera szerzésére. 1784-ben Londonba kapott meghívást, ahol III. György Vilmos Frigyes Nagy-Britannia királya (ur. 1760-1820) udvari zeneszerzője lett. 1788-ban Párizsban telepedett le. A párizsi Conservatoire inspektoraként, zeneszerzéstanáraként, egyidejűleg udvari zenei főintendánsként működött 1795-től. 1780-tól főként operakomponistaként vált ismertté. Az évek során sikerrel mutatta be a Médea, A vízhordó, Anakreón, Az Abencéragók vagy a granadai lobogó stb. című operáit. Ezek a művei gondos munkát, mély érzést, merész ritmust és harmóniát árulnak el. 1806-ban Bécsben a I. Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) tiszteletére adott hangverseny rendezője volt. 1808 után visszatért az egyházi zenéhez, melyeknek késői darabjai a legjelentősebbek, mint pl. F-dur mise, D-moll Requiem. 1822-től a párizsi Conservatoire igazgatója lett. 73 éves korában írta meg az Ali Baba és a 40 rabló cmű utolsó operáját. Sajátkezű jegyzéke szerint életműve - többek között - 11 mise, melyből 5 nyomtatásban is megjelent, 2 rekviem, miserészletek, Te Deum zenekarral, 4 litánia, 38 motetta, graduálék, himnuszok, 15 olasz és 14 francia opera, betétáriák stb. Korának kimagasló művésze volt. A klasszicizmusban gyökerező zeneművészete jelentősen hatott a francia és a német zenei romantikára. A kortárs Ludwig van Beethoven (lásd III.26.) is tisztelői közé tartozott. (Brockhaus:Zenei L.1983.lk.319 o., MN L.5k.316 o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kass Ferenc, Stock, D.: W. A. Mozart
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 612x1030 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn