D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept1_15.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mimi
B e s o r o l á s i   c í m : Mimi
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Czóbel Béla (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Czóbel
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1883-1976
V I A F I d : 95844969
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1974
S o r o z a t : 1974. Czóbel Béla (I.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1974
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1975
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1974. CZÓBEL BÉLA (I.)
Czóbel Béla (1883-1976) 91. születésnapja alkalmából.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/2 F. fog.
Á 1974. szept. 4.-1975. dec. 31.
PM 7 365 000 fog. 6 609
2978 2977 1 Ft Czóbel Béla: Mimi 100,- 20,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Czóbel Béla magyar festő és grafikus. Iványi Grünwald Béla tanítványa a nagybányai Szabadiskolában, majd munkái plein air tanulmányok voltak és a szecesszió hatását mutatták. Erre legjellemzőbb a Lehel Ferenc műkritikust ábrázoló képe. 1911- től a Nyolcak Csoportjának volt a tagja. 1914-19 között Hollandiában, 1919-25 között Berlinben élt, alkotott és kiállított. Művein mélységes nyugalom vált uralkodóvá. Kifejlődött művészetének az a sajátos vonása, hogy mindent - emberi alakot, tájat, szobabelsőt, aktot - egyaránt csendéletként fogott fel és mutatott be. Csendéletei és enteriőrjei puha, tér nélküli, szövevényes világot érzékeltettek. Ilyenek az Álarc és mandolin, Szakácsnő című képei. 1925-ben költözött Párizsba, ahol 15 éven át dolgozott, de hazai kapcsolatai sohasem szakadtak meg. Párizsban készült a Párizsi utca, az Ülő akt, Gyümölcscsendélet és e korszakának talán legnagyobb műve a Múzsa című alkotása. 1945-től felváltva Szentendrén és Párizsban dolgozott. Itthon készültek - többek között - a Kertben és a Rózsaszínruhás lány című képei, melyeknek lényege a szín, mégpedig az izzó színek egymáshoz való kapcsolata. 1948-ban Kossuth-díjat kapott. Élete végéig szakadatlanul, kitartó szorgalommal dolgozott. Utolsó éveiben palettája kissé kivilágosodott. A mély vörösek és barnák mellett megjelentek művein a rózsaszínek, a zöldek és a kékek is. 1975 nyarán Szentendrén a Templom téren megnyílt a Czóbel Múzeum, mely a művész halála után - végakaratának megfelelően - kiegészült 13 külföldön maradt művével és az addig be nem mutatott képeivel. (Műv.L.1965.lk.487 o, Larousse 1991.lk.513 o., Dr.Láncz Sándor művészettörténész "Száz éve született Czóbel Béla" c.cikke 1983., MNL.6k.248 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czóbel Béla, Widerkomm Ervin: Gyümölcscsendélet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1030x1339 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn