D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_24_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Thurn-Taxis kastély Regensburgban
B e s o r o l á s i   c í m : Thurn-Taxis kastély Regensburgban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 29. sz. julius 20.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bútor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakberendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Regensburg
G e o N a m e s I d : 2849483
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A nagy elfogadó-terem
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A regensburgi várkastély a legszebb fejedelmi székhelyek egyike. A Szent-Emmeran herczegi palota egykor benedekrendi kolostor volt, melyet 1810-ben világiasítottak. A rengeteg épület, mely egymagában egész városrészt képez, külsőleg a legújabb időkig megtartotta zárda-jellegét. Ezelőtt hét évvel a kolostor belső nagy négyszögének déli részét a most uralkodó herczeg bátyja, az élte tavaszán elhunyt Miksa herczeg lebontatta s építészeti tanácsosával egy modern palota számára új tervet csináltatott. A terv tetszett a herczegnek s megbízta az építészt annak kivitelével. De alig volt tető alatt a középső rész, a herczeg veszélyes tüdőbajba esett, mely sírba vitte. Utóda, Albert herczeg, bátyja akaratához képest folytatta az építést s 1888 tavaszán vonult be tündér szépségű palotájába, melynek főhomlokzata a várost körülfutó fasorra néz. A palota a legnemesebb renaissance stylben épült s összhangzásba hozták vele a négyszög másik három oldalát is, hogy hogy ma a régi kolostornak kívülről nincs semmi nyoma. Minthogy a herczegi czimer jelvénye a torony, a nemes renaissance-stylben épült kétemeletes új kastély főmotívuma is a torony, a melyhez jobbról és balról a főhomlokzat csatlakozik. Ha már a kastély külseje is mély benyomást tesz a laikusra, még inkább bámulatba ejti őt a belső pompa." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 29. sz. julius 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A regensburgi kastélyból : A hangversenyterem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1673x1160 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet