D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_26_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szibériából
B e s o r o l á s i   c í m : Szibériából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A kormányzó látogatása a jeniszejszki börtönben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 11. sz. (1891. márczius 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : börtön
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : büntetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elítélt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormányzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szibéria
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szibériából. - A kormányzó látogatása a jeniszejszki börtönben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ez az ünnepi actus, mely csalóka, mivel egy magasrangu látogatás jelenetét ábrázolja, oly jeleneteket, melyeknél még a mi társadalmi viszonyaink között is igyekeznek lehetőleg minden kellemetlenül ható dolgot szem elől eltenni, annyival inkább itt, ha a magasrangu látogató nyilatkozata a felügyelők életkérdése, s a hol, mert vasutak nincsenek s a magasrangu látogatók hivatalos fogatokon utaznak, mindenkor van elegendő idő arra, hogy a börtönöket ily alkalomra kellő pompában mutassák be. Price Gyula angol festő készítette Jeniszejszk városában, a hol a börtönt Telakovszki tábornok kormányzó kíséretében látogatta meg. Nem látjuk a képen a hírhedt borzadalmas részleteket, a rabok is katonás sorrendben, némán állanak, de az arczok és öltözetek beszédesek s a művelt olvasót e sorba állított, komor tekintetű egyenek láttára is sok keserű és fájdalmas emlék lepi meg. Az az átok, melyet nemzedékek tapasztottak Szibéria nevéhez, nehezen és lomha lassúsággal tűnhetik el az emberek agyából.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A foglyok felülvizsgálása a stretjenszki fogházban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1584x1121 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna