D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 677_764_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zágrábi székesegyház és az érseki várpalota
B e s o r o l á s i   c í m : Zágrábi székesegyház és az érseki várpalota
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 46. sz. (1891. november 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külváros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gótika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zágráb
G e o N a m e s I d : 3186886
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zágrábi székesegyház és az érseki várpalota.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hazai monumentális műemlékek között kiváló helyet foglal el a zágrábi székesegyház mely a XIII. század végén és a XIV. század ele-jen épült és pedig román-góth átmeneti műizlésben.
A templom sokat szenvedett a török pusztítások alatt, az 1880. évi óriási földrengés pedig majdnem egészen megsemmisítette a hatalmas épületet. A szentély remek csúcsíves hálóboltozata egészen beszakadt, a főoltárt, az érseki trónt, a kanonoki székeket izzé-porrá zúzta, azok fölött valóságos romhalmazt képezvén. A templom középhajójában szintén a boltozat nagy darabja bedőlt és bezúzta a templom alatti sírbolt boltozatát, összetörte a koporsó-fülkéket, a benne levő csontokat. A hatalmas torony, mely a város látképének karakterisztikus jelleget kölcsönöz, az alapjáig meghasadt, sőt a tetejét is elcsavarta a földrengés borzasztó ereje. Kezdetben azt hitték, hogy a templomot többé helyreállítani nem lehet. Később azonban meggyőződtek, hogy különösen a templom oldalfalai és oszlopai oly szilárdak, hogy századokig kitartanak, tehát hozzáfogtak a restauráláshoz, mely még most sincs tökéletesen befejezve, de a templom már évek óta át van adva az isteni tiszteletnek. A mostani restaurálásnál iparkodtak a csúcsíves műízlést érvényre juttatni, bár nem tudtak megszabadulni az előbbi reminiszczencziáktól. A templom nevezetességei közé tartoznak Szent István és Szent László ősrégi szobrai, a kincstár, levéltár, melyben a XII. századból is vannak okmányok. A székesegyház körül az érseki várpalota van építve, saroktornyokkal. Mindjárt az érseki lak mellett a káptalani házak hosszú sora vonul, melyek között több történeti emlékű is van.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. november 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dörre Tivadar: Zágrábi képek: A székesegyház környéke
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zágrábi képek : A székesegyház és környéke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1549x807 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna