D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A király a hadgyakorlatokon
B e s o r o l á s i   c í m : Király a hadgyakorlatokon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ő felsége jelentést vesz át a gyakorló téren
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 39. sz. (1893. szeptember 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : huszár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadgyakorlat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kőszeg
G e o N a m e s I d : 3049366
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893. szeptember
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A király a hadgyakorlatokon - Ő felsége jelentést vesz át a gyakorló téren.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kőszegi nagy hadgyakorlatok alkalmával egész seregek működtek egymás ellen, a mig az ezelőtti gyakorlatokon csak egyes hadtestek állottak egymással szemben. A hadgyakorlatok a király és vendégei: a német császár, a szász király, Lipót bajor és a connanghti angol királyi herczegek jelenlétében tartattak. A német császár kíséretében Beüss herczeg bécsi nagykövet és Schlieffen gróf lovassági tábornok, a német hadsereg vezérkari főnöke érkeztek Kőszegre.
Továbbá a következő külországi tisztek (katonai attasék) hivattak meg: Hein százados (Éjszak-Amerikai államok), Deines ezredes és Hugó százados (Németország), Berkheim báró százados (Francziaország), Dawson alezredes (Anglia), Pollio ezredes (Olaszország), Maurocordato őrnagy (Románia), Woronin alezredes (Oroszország), Espinosa de los Monteros ezredes (Spanyolország), Sabri bej alezredes (Törökország), és Oxenstierna gróf százados (Svédország).
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. szeptember 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A czeglédi honvéd-huszár hadgyakorlatokról / rajzoló Gyulay László
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A honvédsereg a hadgyakorlatokon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1296x460 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna