D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_29_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Krieghammer Ödön, lovassági tábornok, az új közös hadügyminiszter
B e s o r o l á s i   c í m : Krieghammer Ödön, lovassági tábornok, az új közös hadügyminiszter
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 40. sz. (1893. október 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Krieghammer, Edmund von (1832-1906)
V I A F I d : 80862204
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hadügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Krieghammer Ödön, lovassági tábornok, az új közös hadügyminiszter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Krieghammer
Edmund, lovassági tábornok és Ausztria-Magyarország közös hadügymisztere, nemesi családból szül. Landshutban 1832 jun. 4. Miután a bécsújhelyi katonai akadémiát elvégezte, 1849. tényleges szolgálatba lépett hadnagyi rangban az 5. dragonyos-ezredbe, és még ugyanazon évben részt vett a függetlenségükért harcoló magyarok ellen vezetett háboruban. Hasonlóképpen részt vett azon hadjáratokban is, melyeket Ausztria az olaszok (1859) és a poroszok (1866) ellen viselt. Miután a központi lovassági és a hadi iskolát elvégezte, 1869. őrnaggyá és Ferenc József császár és király szárnysegédévé neveztetett ki. Majd 1874. ezredes, 1879. vezérőrnagy, 1881. altábornagy lett aztán 1886 óta a lembergi lovashadosztály, 1888 óta a 6. gyalog hadosztály parancsnoka volt, mig végre 1889. az I. hadtest parancsnokává neveztetett ki Krakóba. 1891-ben lovassági tábornok lett s 1893 szept. 23. a Bauer halálával megürült közös hadügyminiszteri állásra neveztetett ki.
(Forrás: http://www.kislexikon.hu/krieghammer.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jantyik Mátyás: A kőszegi hadgyakorlatokról : A német császár rohamra vezeti huszár-ezredét
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 878x994 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna