D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszag.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyarország részvétele a világháborúban
B e s o r o l á s i   c í m : Magyarország részvétele a világháborúban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Havas
U t ó n é v : Melinda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-02-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hatalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : első világháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : holokauszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : antiszemitizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népirtás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi korszak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A magyar holokauszt Próbálunk semlegesek maradni 1939. szeptember 1. - kitör a második VH teleki nem engedélyezi a német csapatok átvonulását, befogad lengyel menekülteket DE erdélyi revíziót követelnek 1940. augusztus 30. - II. bécsi döntés 1940 szeptember 27. M.o. csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez Jugoszlávia megtámadása Magyarország német megszállása Hitler tárgyalni hívja Horthyt és vezérkari főnökét - CSAPDA Másnap, 1944. március 19-én végrehajtják a Margaréta-tervet Az ország el volt szigetelve vezetőitől Horthy megtiltja az ellenállást, kinevezi Sztójay Dömét miniszterelnöknek DE Edmund Veesenmayer de nem sikerül. Bárdossy László Jugoszláviából szerzett területek - 39% magyar Újvidéki mészárlás 1941. június 26. - Kassa bombázása M.o. hadat üzen a SZU-nak 1943. január - harc a Don-kanyarban A Kállay-kormány Óvatos külpolitikai fordulatra készül Hintapolitika/ Kállay-kettős Sikerül titkos előzetes fegyverszüneti megállapodásokat kieszközölni 1944-ig nem olyan szörnyű a háborús helyzet Agrárkonjunktúra DE a németek tudomást szereznek a titkos tárgyalásokról - Margaréta-terv Előzmények Imrédy Béla Teleki Pál (második) Kárpátalja megszállás Kilépés a Népszövetségből 1939. május 5. - II. zsidótörvény Szélsőségek megerősödése A Sztójay-kormány Fokozott gazdasági szállítás N.o.-ba Kiküldik a keleti frontra az I. magyar hadsereget a szövetséges légierő 1944 áprilisában elkezdi lebombázni a megmaradt M.o.-t Németek meginognak - Horthy ki akar ugrani Leváltja Sztójayt és kinevezi Lakatos Gézát Lakatos Géza Kiugrást terveznek DE Horthy nem vonja be az ellenzéket Németek felkészülnek 1944. október 11. fegyverszünetet írnak alá a SZU-val. Október 15. - Horthy-proklamáció Szálasi Ferenc Totális mozgósítás, kevés siker 1944 - Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága Sztálin - Budapest mihamarabbi elfoglalása 1945. ápr. 4 - utolsó német csapatok is elhagyják az országot Zsidótörvények: 1920 - Numerus Clausus 1938 - 1. zsidótörvény 1939 - 2. zsidótörvény 1941 - 3. zsidótörvény 1941. ápr. 19. - munkaszolgálatra kötelezik a 2. zsidótörvény hatálya alá tartozó katonaköteles férfiakat 1941. júl.-aug. - Magyarországra menekült zsidók egy részének deportálása Megszállás előtt - Horthy szembeszegül a "végső megoldással" 1944. márc 19. - Adolf Eichmann M.o.-ra érkezik (Baky László, Endre László) Ápr. 5. - sárga csillag viselése Ápr. 7. - megkezdődik a gettók felállítása Máj. - elkezdődik a zsidóság deportálása 1944. júl. 7. - Horthy leállíttatja a deportálásokat A nyilas hatalomátvétel után borzalmas lett a helyzet (november 18. - budapesti gettó kialakítása 1945. jan. 18. - felszabadul a budapesti gettó
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sávoly Tamás: A háború és béke kérdései ifj. Gróf Andrássy Gyula gondozásában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 27
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 27
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet