D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jokai_mor.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jókai Mór élete és munkássága
B e s o r o l á s i   c í m : Jókai Mór élete és munkássága
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magy Tan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-10-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magy Tan
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Kortárs magyar irodalom
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jókai Mór (1825-1904)
V I A F I d : 59084200
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : regény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Jókai Mór - Komáromi értelmiségi családban született 1825 február 18-án, Jókay Móric néven. - Apja Jókay József elszegényedett nemes volt, aki ügyvédként dolgozott. - Gyermekkorában nagyon félénk kisgyerek volt, amihez még társult az élénk képzelőereje is, emiatt nemigen voltak barátai. Kilencéves volt, mikor két verse megjelent nyomtatásban. - Kecskeméten tanult jogot, eközben színészkedett, rendezett, festett, kisdiákokat tanított és írt. - Ügyvédi tanulmányai elvégzése után egy évig Komáromban dolgozott, majd Pestre került. - 1845-ban letette az ügyvédi vizsgáját. - Pesten Petőfi bemutatta őt a fiatal írótársaknak. - 1846-ban megjelent Hétköznapok című regénye sikeres volt, emiatt ott is hagyta az ügyvédi szakmát és írni kezdett. Még ebben az évben megalapult, Petőfi indítványozására a Tízek társasága, aminek Jókai is a tagja volt. - Különböző lapokba írt és szerkesztett, mint például, az Életképek, vagy a Pesti Füzetek. - 1847-től Petfőiéktől bérelt szobát Pesten. - A '48-as forradalmi ifjúság tagja volt, Bulyovszky Gyulával szerkesztették a 12 pontot, amit március 15-én Jókai olvasott fel. - Még aznap este, a forradalmi tömeg a Nemzeti Színházhoz ment, ahol a Bánk bánt játszották, az előadás félbeszakadt, a nagy zűrzavar miatt, Jókai felment a színpadra, hogy szóljon az emberekhez. A színpadon Laborfaly Róza színésznő volt, aki a mellére tűzte saját nemzeti színű kokárdáját. - Még azon év augusztusában feleségül vette a színésznőt. Erről (is) szól A három Róza című regény. - Barátai tiltakozása ellenére és Jókai távollétében Petőfi publikálta az Életképekben - Vörösmartyhoz című versét, emiatt szakadt meg köztük a barátság. - Jókai 1848 decemberétől szerkesztette a Pesti Hírlapot, és következő év februárjában indította meg az Esti Lapokat. - A világosi fegyverletétel után, feleségének sikerült menlevelet szereznie számára, így nem esett bántódása. Élete - 1886-ban halt meg felesége Laborfalvi Róza, s ettől kezdve fogadott unokája, Jókai Róza házában élt, aki Feszty Árpád festőművész felesége volt. - Jókai munkáiról külföldön is elismerően szóltak a kritikusok, főleg a népéletet és társadalmat lefestő alkotásairól, valamint arról a humorról ami a műveiben megjelenik. - 1892-től a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tagja volt. 1894-ben 50 éves írói jubileumát az egész nemzet megünnepelte kitüntetésekkel halmozták el, a városok sorra választották díszpolgárukká, folyamatosan kapta a díszokleveleket és egyéb üdvözlőiratokat. Az ünnep emlékéül összes műveit díszkiadásban megjelentették. - Az idős író 1899-ben feleségül vette az akkor 20 esztendős Nagy Bellát. Az eseményt a közvélemény is óriási felháborodással fogadta. Regényeit folyamatosan írta a, bár ezek színvonala már nem érte el a korábbi remekművekét. - 1904-ben Nizzából hazatérve tüdőgyulladásban hunyt el. - 1850-ben Sajó álnév alatt jelentek meg művei. - Az ötvenes években élénk irodalmi élet kezdődött, több új szépirodalommal foglalkozó lapnak volt a munkatársa és rendszeresen publikált, de lapszerkesztésre nem kapott engedélyt. - Minden idejét az írásnak szentelte, rengeteg regénye született ekkoriban és ezáltal hatalmas népszerűségre tett szert. - Ő lett az első magyar író, aki a honoráriumából nagypolgári színvonalon meg tudott élni. (Ekkoriban sokat utazott regényei érdekében.) - 1858-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, 1860-tól, pedig a Kisfaludy Társaság tagja lett. Művei A műveire a realizmus és a romantika kettőssége volt jellemző. A regényei főhőseire általában elmondható, hogy a jók szinte már angyalian jók, a rosszak pedig ördögiek, míg a mellékszereplői jellegzetes, általában népies alakokat jelenítenek meg. A hősei általában valamilyen nagy nemzeti ügyet szolgálnak (pl: Baradlay fivérek, Ocskay László). A hatalmas csatajelenetek és természeti képek leírása, a romantikára jellemző távoli kultúrák, megjelenése jellemző a Jókai- regényekre, például a török világgal foglalkozó regényeire is. Történeteire jellemző, hogy több szálon futnak, és fordulatosak, nagy leleplezések vannak benne. Leginkább Victor Hugo, Eugene Sue, Charles Dickens és Alexandre Dumas hatottak rá. - Iskoláit 1831-ben Komáromban kezdte, majd a komáromi református gimnáziumban folytatta. - 1835-től Pozsonyban tanult, ahol a németen kívül megtanult latinul és egy kicsit görögül. - 1837-ben tizenkét éves korában, meghalt az apja. - 1837-'39 között retorikai és poétikai osztályba járt, és három év alatt franciául, angolul és olaszul is megtanult. - 1841-től a pápai református kollégiumba küldte őt édesanyja, ahol végül az érettségit letette. Itt ismerkedett, meg Orlai Petrich Somával és Petőfi Sándorral is. ISKOLÁI 1848-'49 (Komárom, 1825. február 18. - Budapest, Erzsébetváros, 1904. május 5. Fontosabb regényei A jövő század regénye, A kőszívű ember fiai, Fekete gyémántok, Az új földesúr, A szerelem bolondjai, Az arany ember, A janicsárok végnapjai, Öregember nem vénember, Szegény gazdagok, Gazdag szegények, Szeretve mind a vérpadig, A kiskirályok, Egy ember, aki mindent tud, Névtelen vár, Török világ Magyarországon, Erdély aranykora, Kárpáthy Zoltán, Egy magyar nábob
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Jókai Mór
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kovács Viola: Jókai Mór: Az aranyember
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna