D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : j_gyula_milyen_volt.jpg
C Í M 
F ő c í m : Juhász Gyula: Milyen volt...
B e s o r o l á s i   c í m : Juhász Gyula: Milyen volt...
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Juhász
U t ó n é v : Judit
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-05-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Juhász Judit
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Juhász Gyula (1883-1937)
V I A F I d : 24632276
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : elemzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sárvári Anna (1887-1938)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szerelmi irodalom
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1912
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Juhász Gyula: Milyen volt... Anna-versek Ihletője Sárvári Anna, nagyváradi (ma Románia) színésznő. Juhász Gyula szerelmes lett a nem túl tehetséges színésznőbe, de néhány találkozáson kívül több nem történt köztük. Anna Nagyváradról való távozása után többé nem találkoztak, a költő számára megmaradt az örökre vágyott, de elérhetetlen eszménynek. Anna sokáig nem tudta, hogy a költő hozzá írja verseit: "csak később hallottam, hogy verseket ír hozzám. Boldog voltam, örültem, és az ismerősök lépten-nyomon gratuláltak a versekhez. És csak akkor döbbentem rá nagyon, hogy nekem ezekhez az Anna-versekhez semmi, de semmi közöm. Ezek a csodálatos versek csak a szőke hajamnak, kék szememnek és Juhász Gyula elképzelt ideáljának szóltak, de nem nekem és nem hozzám." Sárvári Anna Eszményített női alakok az irodalomban Címváltoztatás A Vers eredetileg "Örökség" címmel jelent meg A Hét c. folyóiratban. Vajon miért változtatta meg a címet Juhász Gyula? Jobb-e az új cím? A hangulatok verse Három szakasza egy-egy mondat. Mindegyik kérdéssel kezdődik, s a szeretett nő alakjának egy-egy jellegzetes részletét idézi fel. A szőkeséghez a nyári, sárga gabonatáblák színe társul. A szem színét az őszi égbolt kéksége adja vissza. A rét sóhajtása metafora Anna szavát képzelteti el. A záró hasonlat az eddigi időbeli távolságot térbelivé is változtatja: az ég távolsága egyben a szeretett nő elérhetetlenségét is kifejezi. Az imádott, de elérhetetlen nő, annak távoli csodálata az irodalom régi témái közé tartozik. Már a középkor lovagi udvarló költészetében is megjelent. Dante - Beatrice - Isteni Színjáték Petrarca - Laura - Daloskönyv
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Juhász Gyula összes versei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sárvári Anna (1887- 1938)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dobos Csenge: Juhász Gyula: Anna örök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 7
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna