D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug4_09.jpg
C Í M 
F ő c í m : IV. Károly
B e s o r o l á s i   c í m : 4. Károly
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Károly (Magyarország: király), IV. (1887-1922)
V I A F I d : 76310427
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : IV. Habsburg-Lotharingiai Károly Ausztria császára I. Károly néven, IV. Károly néven pedig Magyarország királya, egyben az utolsó Habsburg uralkodó. Felesége Bourbon Zita pármai hercegnő volt. Házasságukból 8 gyermek született, első gyermekük Habsburg Ottó. A Habsburg hagyományoknak megfelelően katonai nevelést kapott, 1905-ben hadnagyként kezdte pályafutását. Nagybátyja, Ferenc Ferdinánd halála után trónörökös lett. Az I. világháború kitörése után a hadsereg-főparancsnoksághoz került. Altábornagyi és altengernagyi rangban a XX. hadtest parancsnokaként részt vett az 1916. május 15-én Dél-Tirolból indított hadjáratban. 1916 júliustól az osztrák-magyar 12. hadsereg parancsnokaként a kelet-galiciai, majd az erdélyi fronton szolgált. I. Ferenc József osztrák császár és magyar király halála után 1916. november 21-én lépett trónra, és december 30-án magyar királlyá koronázták. 1916. december 2-án magát tette meg hadsereg-főparancsnoknak, és jelentős személyi változásokat hajtott végre a legfelsőbb katonai és politikai vezetésben. 1917-ben a teljes vereség elkerülése érdekében különbéke-tárgyalásokat kezdeményezett az antanthatalmakkal, 1918-ban táviratban jelentette be II. Vilmos német császárnak, hogy 24 órán belül különbékét és fegyverszünetet kér. Próbálkozása nem vezetett eredményre, kénytelen volt hozzájárulni az osztrák-magyar hadsereg utolsó támadó hadműveletének megindításához 1918 júniusban Piávénál. A katonai összeomlást követően, 1919. november 11-én felfüggesztette osztrák császári, november 13-án magyar királyi jogainak gyakorlását, s 1920 márciusában családjával együtt Svájcba távozott. Tanácsadói sugallatára 1921-ben kétszer is - március 27-én, majd október 20-án - sikertelen kísérletet tett a magyar trón visszaszerzésére. Második visszatérési kísérlete után Horthy Miklós kormányzó - Ferenc József egykori szárnysegéde - letartóztatta. Angol hadihajón Funchalba, Madeira szigetére szállították és egyidejűleg az országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. Száműzetése egy évig tartott, mert fellépett betegségébe belehalt. A katolikus hívők egy jelentős csoportja 1949 óta munkálkodott boldoggá avatásán. Ma is azt vallják, hogy IV. Károly a hitet, reményt, szeretetet, okosságot, igazságot, mértékletességet és a lelki erősséget hősi fokon gyakorolta. 2004. október 3-án II. János Pál pápa Rómában a boldogok közé iktatta. (Larousse 1992.2k.355 o. A XX.Század Kr.1994., Ormos M.:Világtörténet 1988.2k., Bélyegvilág 2004/11., MNL.10k.S93 o.) (Forrás: Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : IV. Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 643x674 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn