D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ezredévi ünnepélyek idejéből
B e s o r o l á s i   c í m : Ezredévi ünnepélyek idejéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Csoportkép Sterlinsky fölvételei és összeállítása után
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 1. sz. (1897. január 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Friedrich, Erzherzog von Österreich (1856-1936)
V I A F I d : 47559295
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Auguste Maria Luise, Erzherzogin von Österreich (1875-1964)
V I A F I d : 59147118287626342216
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Joseph August, Erzherzog von Österreich (1872-1962)
V I A F I d : 88887090
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Izabella Mária Terézia (Ausztria: főhercegnő) (1888-1973)
V I A F I d : 33099736
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lipót Salvator (Ausztria: főherceg) (1863-1931)
V I A F I d : 80957291
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Blanka (Spanyolország: hercegnő) (1868-1949)
V I A F I d : 61146825562507632439
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bánffy Dezső (1843-1911)
V I A F I d : 246186907
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Apponyi Lajos (1849-1909)
V I A F I d : 78096624
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jókai Mór (1825-1904)
V I A F I d : 59084200
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wlassics Gyula (1852-1937)
V I A F I d : 46458745
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ezredévi ünnepélyek idejéből - Csoportkép Sterlinsky fölvételei és összeállítása után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A képcsoport színtere a királyi palotának fejedelmi pompával megnagyobbított és megújított nagy terme. Az előtérben a királyi család tagjai ismerhetők föl, névszerint legelői áll huszártábornoki egyenruhában Frigyes főherczeg, ő tőle jobbra Blanka főherczegnő és gr. Apponyi Lajosné, a kir. udvarnagy felesége, balja felől pedig Auguszta főherczegnő, József Ágost főherczeg, Izabella főherczegnő, Koburg Fülöp herczegnő és mellette Lipót Salvator főherczeg látható. A többi előkelő úr és hölgy szintén igen fölismerhetőleg el van találva, de itt elég legyen csak néhányat megneveznünk. Iyen elsőben is br. Bánffy miniszterelnök a királyi család tagjaitól balra, távolabb a kép szélén, a szék mellett gr. Apponyi Lajos kir. udvarnagy, míg e két főúr közt a főrangú hölgyek egész nagy és fényes csoportja van elhelyezve. A kép jobb oldalán igen hiven vannak ábrázolva: Jókai Mór, dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter és br. Aczél Béla, kik mögött a főurak bosszú sora húzódik a hölgyek csoportja felé.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. január 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky : Erzsébet királyné Az ezredévi ünnepélyek alkalmával : Strelisky műterme által készített kép után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky : Sztáray Irma grófnő : Streliskynek az ezredévi ünnepélyek alkalmával fölvett fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2500x1783 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna