D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_276_pix_Oldal_32_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zágoni Bodola Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Zágoni Bodola Lajos
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 15. sz. (1897. április 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Bányászat általában
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízgazdálkodás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bodola Lajos (1825-1897)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bányamérnöki ismeretek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízgazdálkodás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zágoni Bodola Lajos.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bodola Lajos serdülő korom és ifjúságom barátja halt meg a közelebbi napokban, annyi sok más után!
Egy évvel járt előttem, - de az akadémiai folyamon mindig két évfolyambeliek jártak együtt s így a négy évből kettőt, - ő második, én első éves filozófus, majd jogász, - együtt tanultunk a bölcsészetet, a történelmet, a természettudományt és mennyiségtant (az atyám által 12 kiválóbb ifjúnak a felső mathesisből - analyzis - adott külön tanfolyammal) együtt hallgattuk.
Nálam egy évvel előbb (1847-ben) végezvén a jogot, Enyedről Szebenbe ment Debreczeni Márton kincstári jogtanácsos (a tudós physikus, khemikus és bányász, s a mellett a "Kióvi csata" szerzőjének) fia mellé nevelőnek, hol azonban csak egy évig maradt, mert 1848 nyarán megperdült a dob, harsogott a trombita s lobogtak a hadi zászlók. Szebenben a reakczió emelte fel fejét ő az agyagfalvi székely gyűlésen vett részt. Onnan szülőföldjére, Háromszékre sietett s Gábor Áron, az ágyú-öntő csapatjába állt, egyszerre mint tüzérhadnagy, mire khemiai ismeretei képesítették, melyeket öntanulmányból elméletileg is gyarapított "lénungot" nem fogadott el, hanem saját költségén szolgálta a hazát.
Az 1848/9. évi téli hadjáratot Háromszék és Brassó vidékén szolgálta végig, mint az általa összeszedett és szervezett első székely 6 fontos ágyúüteg-parancsnoka, Gál Sándor alatt majd Bem vezérlete alatt, 1849 márczius 15-ikén, a Vöröstorony bevétele s a muszkák kiűzése után, Bem a vöröstoronyi csapat tüzérsége parancsnokává nevezte ki főhadnagyi ranggal s személyesen tűzte mellére az ezüst koszorú érdemkeresztjét. Itt e minőségben működött ez év július végéig, a világosi katasztrófát megelőzőleg - a Lüders orosz tábornokkal vívott csatákban, míg a túlnyomó orosz haderő elől ágyúival s tüzér századával Ihász Dániel alezredessel Oláhországba menekült - s a török előtt letette a fegyvert.
Egy ideig a török hadseregben szolgált. Tüzér csapata egy részével Omér basa kíséretéhez osztatott be s 1857-ben Ruméliában a monasteri ágyútelepnél mint egy lovas-üteg parancsnoka szolgált. Majd - Kossuth hívására - Kiutahiába ment s Kossuth megbízásából Svájczban és Francziaországban küldetésekben járt majd megbízatásáról lemondva, Olaszországban telepedett le. llinszky nevet vett föl s magát mérnökségre képezte ki. Előbb mint szakasz- és osztály-mérnök nyert alkalmazást, majd mint főmérnök s olasz királyi biztos működött a szicziliai vasutaknál, jelesen a messzinai, kataniai és syrakuzai vasutak építésénél. 1858-ban megnősült, Sampierre da Bénában, nőül vévén Montano Adél nemes olasz nőt, ki őt egy fiúval ajándékozta meg.
Végre 1879-ben hírt adott magáról, haza vágyott, övéihez, barátaihoz, ismét szabaddá lett hazájába, hogy annak szentelje élete hátralevő éveit. A földmivelési minisztériumban, melynek élén akkor báró Kemény Gábor egykori tanulótársunk és barátunk állott, mindjárt alkalmazást talált, létszámon felüli állásban. Sokoldalúságánál fogva többféle kiküldetésekben s megbízásokban járt el. Olaszországból hazahozott gazdag tapasztalataival a földmivelés különböző ágaiban, kultúrmérnöki, alagcsövezési teendőket, majd a kender-, len- és rizstermelésben, olasz minták szerinti telepek létrehozását s példányszerű berendezését végezte.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. április 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bodola Lajos (Kézdimárkosfalva, 1825. augusztus 10. - Kézdimárkosfalva, 1897. április 2.) bányamérnök, Bodola Lajos (1859-1936) édesapja.
1848-49-ben ágyukat öntött Bem tábornok hadserege részére, Gábor Áron műszaki munkatársa volt. Később a székely tüzérség vezetője és oktatója lett. Miután a szabadságharc megbukott, emigrálni kényszerült Itáliába. 1852 végén a politikától visszavonult, majd mérnökként számos út-, vasút-, híd- és vízépítési munkálatoknál dolgozott Genovában és egyéb olasz városokban. 1879-ben hazatért, külhoni tartózkodása során szerzett tapasztalatait jól tudta használni a dél-magyarországi vízgazdálkodási munkálatoknál. Számottevő eredményeket ért el a rizstermelés meghonosításában és fellendítésében. Ehhez kapcsolódóan több tanulmányt is írt, melyeket a Gazdasági Mérnök c. lap közölt. 1892-ben nyugdíjazták.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bodola Sámuel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 713x901 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna