D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_34_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
B e s o r o l á s i   c í m : Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : László Fülöp: Özv. Majláth Györgyné arczképe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : László
U t ó n é v : Fülöp Elek
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1869-1937
V I A F I d : 15508935
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 22. sz. (1897. május 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Majláth Györgyné Prandau Stefánia (1832-1914)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : László Fülöp Elek (1869-1937)
V I A F I d : 15508935
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából.
László Fülöp: Özv. Majláth Györgyné arczképe
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Változatos arczképek: férfi, nő, gyermek, mindenik a maga korának, nemének élénk kifejezésével, színével és hatásával. Kitüntetett műve Majláth Györgynét, Prandau bárónőt, az egykori országbíró özvegyét ábrázolja. A kitűnő mesterek tanulmányozása és a művész tanulmányainak önálló értékesítése nyilvánvaló e sikerűlt arczképen, mely a sötét háttérből oly élethűséggel domborodik ki. Előkelőség, jóság az arczon, finomság a kifejezésen, szelídség a tekintetben, s a hajlott kor tiszteletreméltósága és dísze a fejet övező fehér hajban. Nem csupán az arcz mása, hanem szerencsés jellemzés. Egy előkelő matróna, kinek nagy intelligencziája, kedélye, nyugodt okossága, megjelenésének megnyerő volta felől mindenki tisztában lehet. Igazsággal, melegséggel festette a művész, minden keresettség nélkül. A főváros előkelői köreiben csakugyan igy ismerik Majláth özvegyét, a jószívű, jótékony kitűnő úrnőt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : László Fülöp: XIII. Leo pápa legújabb arczképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : László Fülöp: Arczkép - Szana Tamás "Száz év a magyar művészet történetéből" czimű munkájából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : László Fülöp: I. Ferencz József király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x1052 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna