D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_580_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Egeres-gorbói hegycsuszamlás
B e s o r o l á s i   c í m : Egeres-gorbói hegycsuszamlás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A lecsúszott 67-es számú őrház
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Váry Elemér honvédfőhadnagy felvétele
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Váry
U t ó n é v : Elemér
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 30. sz. (1897. július 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földcsuszamlás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : talajmozgás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : őrház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyargorbó
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Egeres-gorbói hegycsuszamlás. - A lecsúszott 67-es számú őrház.
Váry Elemér honvédfőhadnagy felvétele.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A m. kir. államvasutak természeti szépségekben oly gazdag nagyvárad-kolozsvári vonalának Magyar-Nádas, Magyar-Gorbó és Egeres állomásai között mintegy 1800 méternyi hosszúságú területen a vidék képe néhány percz alatt teljesen átalakult.
A hegycsúszást megelőző reggel a pályaőr rendes szokása szerint megszemlélte a felügyelete alatti pályarészt s azt látta, hogy a pályatest görbe. A másik őr szintén görbének látta a pályatestet, sőt úgy érezték, mintha az egész pályatest mozgott volna a lábuk alatt. Az őrnek csak annyi ideje volt, hogy őrházához rohanjon s ott megállítsa a legközelebbi tehervonatot. Családját gyorsan kiköltöztette a házból, mert a föld ekkor már erősen hullámzott.
Szemtanúk állítása szerint néhány másodpercz alatt az egész vidék képe teljesen megváltozott, de a nélkül, hogy a legcsekélyebb rázkódást, vagy az ilyen természeti tüneményeknél hallható földalatti morgást lehetett volna hallani. Az így hirtelen megindult hegycsuszamlás azután, lassúbb nyilvánulásaiban, teljes két napig eltartott. Az őrház, mely egy dombon állt, lecsúszott a pályatestig s ott egy távirdaoszlopban akadt meg. A ház előrésze a hirtelen csúszás következtében összedűlt. A melléképületek ismét más irányban csúsztak. Az őrház udvarán volt kút betemetődött. A szántóföldek is óriási átalakulásokat szenvedtek. A még lábon levő gabona elcsúszott egészen idegen területre, a villatelkek hullámalakban csúsztak lefelé.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. julius 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Váry Elemér: Az Egeres-gorbói hegycsuszamlás: Épségben maradt pályarész
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1123x861 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna