D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_889_pix_Page_42_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Betlehemből és vidékéről
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Betlehemből és vidékéről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Roskovics Ignácz eredeti felvételei
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Roskovics
U t ó n é v : Ignác
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1915
V I A F I d : 89144928694054440679
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 52. sz. (1897. deczember 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Betlehem
G e o N a m e s I d : 284315
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Betlehemből és vidékéről
Roskovics Ignácz eredeti felvételei
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Betlehem két dombon terűi el, melyeket egy hegyhát köt össze. Fehér mészkőből épült lapos házai, mint valami koczkahalmaz, sajátságos hatást tesznek a nézőre. Megérkezvén a városba, szűk útczái nagy kövű burkolatán döczögve, magas kőfalak között megyünk és szinte megkönnyebbülünk, a mint fölérünk a dombra, hol egy terjedelmes téren, Betlehem piaczán vagyunk. A tér tele volt vásárosokkal. Sötét-barna arczú pásztorok juhokat árúinak itt-ott a puszták vad fiai, a beduinok is láthatók, kik a Jordán és Holttenger tájáról a betlehemi vásárokat gyakran látogatják.
Betlehem 7000 lakosa vallására nézve általában keresztény.
Betlehemnek fő nevezetessége a nagy Mária-templom, Jézus születésének helye. Várszerű, komor hatalmas épülettömeg ez. Egykori nagy bejáratát annyira befalazták, hogy ma alig egy méter magas a mostani bejárat öles vastag falán csak meghajolva, úgyszólván nem bemenni, csak becsúszni lehet a keményen megvasalt ajtó egész vasgerendával záródik. Az épület külsején a néhány lőrésszerű ablakot is erős vasrács védi. Látszik ezekből, hogy szívós védelemre készült, A templom most latin, görög és örmény keresztények közös birtoka, körülötte pedig ugyanezeknek zárdáik vannak.
Belépve az épületbe, az előcsarnokból a Ferenczrendi atyák zárdájába fogadásra és étkezésre használt tágas terembe jutottunk, hol kellemesen lepett meg, hogy jó királyunk, királynénk s egész uralkodó családunk arczképei díszítik. Egy szerzetes barátságosan fogadott bennünket, s a bemutatkozás után a zárdán keresztül a nagy Mária-templom hátsó részébe, a szentélybe vezetett, honnét lépcsőkön égő viaszgyertyákat tartva kezünkben, mentünk le a barlangba, egyenest a születési kápolnába, melyet 32 lámpa világít. A szent hely körülbelől 12 méter hosszú, 3 és fél méter széles, 3 méter magas. Földje és oldalfalai márványnyal borítvák. Az oldalakat még a falusi templomok pompájára valló színes virágos selyem szövetekkel is bevonták. ...
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. deczember 26. )
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Betlehem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4184x2885 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna