D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0736.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az újkor vadászfegyverei
B e s o r o l á s i   c í m : Újkor vadászfegyverei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az agy
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Agymérték
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-04-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : puska
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az újkor vadászfegyverei
Az agy
Agymérték
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az agy a puskának fából készült része, melyhez, illetve melybe a csövek, ill. závárzat és a szerszám vannak erősítve.
Az agy hosszának megítélésénél a következőkre kell ügyelnünk. Ha a puska agyát a behajtott jobb karunk könyökízületébe szorítjuk, mutatóujjunkkal az első ravaszt kényelmesen el kell hogy érjük. Általában ajánlatos, inkább valamivel rövidebb, mint igen hosszú agyat választani. Az utóbbi, kivált télen, midőn vastagabban vagyunk öltözve, kényelmetlen. Az agy méreteit a következőleg vehetjük le. A csősín közepére egy hosszú vonalzót úgy állítsunk élére, hogy hátsó vége a puska tusánál kiálljon, és most a tus vége felső részének távolságát a vonalzótól lemérjük (88. ábra a-b és c-d) Az agy hosszát a puska tusavasának közepétől a jobb cső ravaszáig húzott vonal hossza adja meg. Közepes testalkatú egyének részére a következő mértékek vehetők fel: tushossza 36 cm., a tus orrának távolsága az egyenestől (88. ábra a-b) 3,5 cm. és hátsó rész távolsága (88. ábra c-d) 7 cm."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13100/13111/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az újkor vadászfegyverei : A závárzat. Nimrod-orrzávárzat I.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1138x364 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna