D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun3_03.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fedeles edény
B e s o r o l á s i   c í m : Fedeles edény
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szecesszió
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : képzőművész
B e s o r o l á s i   n é v : Mattyasovszky-Zsolnay
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1885-1935
V I A F I d : 5809414
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kara
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1953-
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Molnár
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1998
S o r o z a t : 1998. Szecesszió
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerámia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerámiaművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : edény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szecesszió
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1998-2000
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1998. SZECESSZIÓ
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Molnár Géza (fotó), Kara György (24, 95 Ft) és Nagy Péter (20, 30 Ft)
Névérték: 95,- Ft
Á 1998. márc. 31.-2000. dec. 31.
P 300 000 fog.
4445 4493 95 Ft Mattyasovszky-Zsolnai László (1885-1935): Fedeles edény 250,- 160,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mattyasovszky-Zsolnay László magyar festő. 1903-tól 1909-ig Münchenben W. Debschitz magániskolájában és az ottani Képzőművészeti Akadémián tanult, majd dolgozott. Hazatérte után sokat festett, melyek közül A művész nagyanyja című képe a legemlékezetesebb a német részletező stílusa miatt. 1912-14-ben Párizsban dolgozott és behatóan foglalkozott a francia impresszionista festészettel.Ott készült pl. a Horgoló nő című festménye. Diego Rodriguez Velazquez és Gustave Courbet realizmusa, Pierre Auguste Renoir színkezlése és Édouard Manet felfogása hatott munkáira. Ez érzékelhető a Kettesben című képén. Az I. világháború után már csak itthon - Pécsett - készültek friss és színes csendéletei, melyek közül kimagasló a Sonka tálon című. Egyéni stílusát a szélesebb lágy tónusok, élénkebb színek, a rajzosabb festésmód jellemezték pl. a Halak vagy az Úritök című képein. Figurális képei közül kiemelkedő a Nimfa című aktja. A festészeten kívül szívesen kalandozott a képzőművészet egyéb területeire is. (Műv.L.1967.3k.266 o., MNL.12k.801 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rippl-Rónai József, Nagy Péter, Molnár Géza: Váza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1081x658 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn