D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Page_22_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Milán király temetése
B e s o r o l á s i   c í m : Milán király temetése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Milán holttestét szállító vonatra várakozók a karlóczai pályaudvaron
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Elől gróf Khuen-Héderváry horvát bán
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Singer
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 8. sz. (1901. február 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sírhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Milan (Szerbia: király), I. (1854-1901)
V I A F I d : 43489054
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Milán király temetése. - Singer fényképe
A Milán holttestét szállító vonatra várakozók a karlóczai pályaudvaron
(Elől gróf Khuen-Héderváry horvát bán.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A karlóczai pályaudvarban ott állt a Temesvárról rendelt díszgyászkocsi, mely elé hat gyönyörű fekete ló volt fogva. A kirendelt díszszázadnak a vasúti pályaudvaron szétoszlott katonái kedélyesen csevegtek a gyászszertartás alkalmára megjelent pánczélba öltözött lovasvitézzel, jósolván neki, hogy nem lesz túlságosan melege abban a pánczélos bundában, míg e kemény hidegben három óra hoszszáig lovagolni fog a nagy hó által borított hegyi utakon. Azonban a díszszázad katonái hirtelen ismét rendbe álltak, mert közeledett s majd berobogott a különvonat, mely az indiai állomásról gróf Khuen-Héderváry Károly horvát bánt hozta. Megállás után pár percz múlva megjelent a szalonkocsi ajtajában a bán karcsú alakja, gyász-díszmagyarba öltözve. A százakra menő közönség, az aranyos miseruhákba öltözött papság, a szerb theologiai intézet énekkara tisztelettel s élénk zsiviókkal üdvözölte a bánt.
(Vasárnapi Ujság, 1901. február 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szigeti : Karlóczai érsek, szerb metropolita patriárkha: Milán király : Szigeti fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Singer: Milán király temetése : A koporsó átszállítása a krusedoli sírboltba
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1005x562 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna