D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Page_08_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth szobrának leleplezési ünnepélye Monoron
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth szobrának leleplezési ünnepélye Monoron
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Gerenday
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 24. sz. (1901. junius 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékműavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Monor
G e o N a m e s I d : 672882
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901. június 9.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth szobrának leleplezési ünnepélye Monoron.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar nép kegyelete ismét szobrot emelt Kossuth Lajosnak.
Monor község főterén áll ez az új bronz mellszobor, rácscsal elkerített emelvényen. A művet, mely Kossuthot élete delén ábrázolja, Gerenday Béla szobrász készítette.
Vasárnap, június 9-én volt a leleplezési ünnepély. A vasútnál kétszázötven főnyi bandérium várta a fővárosból jött vendégeket, a kik tiz óra tájban érkeztek meg Kossuth Ferencz vezetése alatt. Hosszú kocsisorban vonultak be a feldíszített főtérre, a hol már akkor ünneplőbe öltözött nagy sokaság várta őket, a község jóravaló, lelkes magyar népe. Ballá Lajos református lelkész volt az első szónok, a ki a szobor történetét mondotta el. Majd Lukács Gyula a kerület országgyűlési képviselője mondott beszédet, melynek végeztével lehullott a lepel a szoborról. Az énekkar ezután egy hazafias dalt énekelt, Kossuth Ferencz pedig meleg szavakkal köszönetet mondott a szobor megalkotóinak. Még Pósa Lajos szavalta alkalmi költeményét s a jelen volt országgyűlési képviselők közül is többen szónokoltak. A Kossuth-nóta eléneklése fejezte be az ünnnepélyt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. junius 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goszleth , Tóth András: Kossuth szobrának leleplezése Nagy-Kőrösön
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Róna József, Barna Hugó: Kossuth szobrának leleplező ünnepélye Miskolczon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek , Köllő Miklós: A Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye Maros-Vásárhelyt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1662x999 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna