D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 753_852_pix_Page_25_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
B e s o r o l á s i   c í m : Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Csoda-kút
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Tornai
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1928
V I A F I d : 43981129
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 50. sz. (1901. deczember 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tornai Gyula (1861-1928)
V I A F I d : 43981129
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
Tornai Gyula: Csoda-kút.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tornai Gyula a keleti élet festője. Hosszú időt töltött Keleten, mély benyomásokkal tért haza, s ezeket dolgozza fel életképein. A "Csodakút" a Kelet valamelyik olyan részének alakjait mutatja, a hol arabok, szerecsenek összevegyülve élnek, talán Tuniszban, Algírban. A moszlimok nagy tiszteletben tartják a kutakat, a forrásokat, melyeknek vize üdít, melyeknél a vallásos mosakodást is végezhetik. Vannak náluk is szent-kútak és források. Ezekhez messziről elzarándokolnak, s vizét haza viszik nagy agyagedényekben. Tornai képén ily csodakútat látunk. Vékony sugárban csorog alá a víz a falazott forrásból. Alatta egy félig meztelen alak térdel, fejét a csorgó alá tartván, míg két fölemelt karja az imádkozásban használt mozdulatot tesz. Festői szép és a Kelet jellemző alakjait látjuk azokban a moszlimokban, kik a forrás mellett elhúzódó fal tövében ülnek, öregek, ifjak, csupasz képű szerecsenek, csontos orczájú arabok, fehér szakállú törökök. Mindnyájan a forráshoz jöttek, nagy, gömbölyű edényekkel. Most pihenőt tartanak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. deczember 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tornai Gyula: Arab koldus : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tornai Gyula: A Műcsarnok kiállítása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1089x714 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna