D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_484_pix_Oldal_34_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kolossváry Dezső tábornok, az új honvédelmi miniszter
B e s o r o l á s i   c í m : Kolossváry Dezső tábornok, az új honvédelmi miniszter
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 27. sz. (1903. julius 5. )
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : honvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kolossváry Dezső (1854-1919)
V I A F I d : 1147121641326391266
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kolossváry Dezső tábornok, az új honvédelmi miniszter.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kolossváry Dezső (Veszprém, 1854. május 1. - Sopron, 1919. április 5.) hivatásos katonatiszt, miniszter.
A bécsi művészeti akadémia elvégzése után először a 10. huszárezredben teljesített szolgálatot, hadnagyi rangban, később beiratkozott a bécsi hadiiskolába. Ennek befejezése után a tarnowi 2. - , a budapesti 2. honvéd huszárezred parancsnoka volt, majd 1903-ban vezérőrnaggyá nevezték ki. 1903. június 27-étől november 3-áig Khuen-Héderváry Károly gróf kormányában a honvédelmi tárcát irányította. 1904-től a rzeszowi 14. lovasdandár, 1906-tól a 30. gyaloghadosztály parancsnoka, 1907-től altábornagy. 1911 - 1914-ben a lembergi 11. hadtest parancsnoka, 1912-től lovassági tábornok, 1913-tól a 14. huszárezred tulajdonosa volt.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kolossváry Dezső
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1083x1659 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna