D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szikszay Ferencz festményei
B e s o r o l á s i   c í m : Szikszay Ferencz festményei
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Szikszay
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1908
V I A F I d : 305153269
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 51. évf. 6. sz. (1904. február 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szikszay Ferenc (1871-1908)
V I A F I d : 305153269
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : malom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ősz Bretagneban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Sokáig tanulmányozta a bretagnei tengert ós úgy a műgyűjtők, valamint a műkritikusok előtt feledhetetlenek lesznek az ő gyönyörű tengeri képei. IA várakozás A sirályok hazája, ((Napnyugta az oczeánon, (Virágzás, Az öreg malom, Tavaszi rege, stb. Az utóbbival érmet is nyert Parisban. Az ősz Bretagneban czímű képnek eredetijét valami sajátságos báj hatja át ós mint Szikszay minden munkájából, ebből is kitűnik a jeles kolorista. A finomságokban, az igaz és mégis diskrét tónusokban oly fogékonyságot tanúsít, a mely csak lelkének gyöngédségét tükrözheti vissza. Jelenleg Londonban vannak kiállított képei. Reméljük azonban, hogy Anglia nem fogja ezt az eredeti tehetséget a francziák elől lefoglalni. Szikszay különben most Orsayban, Paris közelében lakik, egy történelmi nevezetességű kastélyban, a hol valaha Dávid festő dolgozott és Dumas Sándor is sokáig tartózkodott. Itt álmodozik ő és a csodálatos chevreusei völgyben érintkezik, nemcsak a természettel, hanem talán Pelouse és Corst geniejóvel is." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 6. sz. (1904. február 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nemzetközi kiállítás a Nemzeti szalonban : Szikszay Ferencz: Tavaszi rege / festő Szikszay Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1692x1212 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet