D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 068.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/069100/069185/068_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gyulai Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Gyulai Pál
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Berzsenyi Dániel és Gyulai Pál
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1976
S o r o z a t : 1976. Berzsenyi Dániel és Gyulai Pál
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kritikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gyulai Pál (1826-1909)
V I A F I d : 59092543
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1976
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1977
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1976. BERZSENYI DÁNIEL ÉS GYULAI PÁL
Berzsenyi Dániel születésének 200., és Gyulai Pál születésének 150. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 11 3/4 F. fog.
T.: Kass János
Névérték: 2,- Ft
Á 1976. szept. 28.-1977. dec. 31.
P 3 709 000 fog. 4 500
3132 3140 2 Ft Gyulai Pál (1826-1909) 50,- 20,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gyulai Pál magyar kritikus, regényíró, költő. A kolozsvári református kollégiumban tanult. 1843-tól jogot, majd 1845-47-ben teológiát hallgatott. Először Pataki Dániel gyermekei, majd gróf Bethlen János fia mellett volt nevelő. A gróf révén ismerkedett meg Kemény Zsigmonddal, Kriza Jánossal és a szellemi élet más vezető alakjaival. 1842-ben az Atheneum közölte első művét, a Hunyadi János című epigrammáját. Ettől kezdve különböző lapokban is megjelentek írásai. 1848-ban forradalmi versei is megjelentek Kolozsvárott. 1850-től kritikusként is írt, és korának legnagyobb hatású kritikusa volt. Novelláinak és szépprózai elbeszéléseinek fő értéke a nyelv választékossága. Irodalmi dolgozatainak, esztétikai bírálatainak szempontjai eredetiek, a kor eszmevilágához viszonyítva modernek, ítéletei, elemzései mélyek. A magyar nemesség hanyatlását ábrázoló kisregénye 1857-ben jelent meg az Egy régi udvarház utolsó gazdája címmel, mely a legjelentősebb szépirodalmi műve. 1863-64-ben Petőfi műveit, 1864-66-ban Vörösmarty műveit jelentette meg 12 kötetben és megírta Vörösmarty életrajzát. 1873-tól a Budapesti Szemle, 1875-től az Olcsó Könyvtár sorozat szerkesztője volt. Legjelentősebb költői alkotásának Romhányi című befejezetlen verses regényét tekintette. 1876-tól egyetemi tanár, 1879-től pedig a Kisfaludy Társaság elnöke volt. Élete végén visszavonult, csak a Budapesti Szemlét szerkesztette haláláig. (Világir.Kisencikl. 1976.1k.443 o., Larousse 1991.1k.1063 o., MNL.9k.59 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Január) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Gyulai Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 801x1085 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn