D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_24_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tornyai kastély
B e s o r o l á s i   c í m : Tornyai kastély
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 53. évf. 8. sz. (1906. február 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tornya
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A tornyai kastély.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A tornyai birtok két megyébe nyúlik, mert rajta megy keresztül Arad- és Csanádmegyék határvonala. Justh Gyulának az Alföldön párját ritkító nagyságú, szép parkja a falu szélén terül el. Körülbelül huszonöt hold kiterjedésű és részben körülárkolt kőkerítés, részben meg a Maros-csatorna övezi. A park virágos része délszaki növényekkel, margitszigeti rózsákkal s más kerti dísznövényekkel van beültetve. Szá­zados tölgyek, nyárfák nyújtanak benne forró nyáron árnyas menhelyet. Nagy művészi érdekessége a parknak két gyönyörű Ceres-szobor s a szép szofora-fák.
A hatalmas oszlop-homlokos kastély jól be­épült a parkba. A híres Marczibányi István építtette 1806-ban, midőn lemondott Csanádmegye alispánságáról és visszavonult a köz­élettől. A múlt század 70-es éveiben kihalt az ősrégi Marczibányi-család és néhai Justh István, Justh Gyula édesatyja, kinek anyja Marczibányi lánya volt, örökölte a tornyai birtokot. A kastély első emeletén lévő hatalmas szalon az empire-stylus remeke. A felhős eget ábrázoló menyezeti freskója, fali faragványai, bútorai nagyon szépek. Az első emeleten van a háziúr dolgozószobája, gazdag könyvtárával és képtárával, melyeket nagy szeretettel gyarapít. Nagyszabású a bolthajtásos földszinti ebédlő, melynek falait a Justh Gyulá­ról rajzolt politikai karikaturák borítják.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1906. február 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marczibányi-kastély , Tornya 1906/8
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Justh Gyula és családja 1906/8
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1602x1135 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna