D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 989_1104_pix_Oldal_43_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Andrássy Dénes krasznahorkai képtára
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Andrássy Dénes krasznahorkai képtára
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 56. évf. 51. sz. (1909. december 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Krasznahorkaváralja
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Andrássy Dénes krasznahorkai képtára. - Balogh Rudolf fölvétele.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A képtárépület nincs a várban, hanem a várhegy lábánál, bent a községben, dr. Sulyovszky István királyi tanácsos, jószágkormányzó kertjében, ki maga is nagy műbarát és hervadhatatlan érdemei vannak a múzeum létrejötte körül. Az ő személyes felügyelete alatt épült ez a csarnok, mely minden tekintetben mintája lehet az előkelő magángalériának. A múlt óv folyamán emeltetett, Hültl Dezső dr. tervei után, a modern műszaki tudomány minden szükséges vívmányával fölszerelve, mint különálló épület, homlokzatával az utcza felé fordulva. Néhány lépcső vezet föl a bejárathoz, a honnan eljutunk a két felsővilágítású terembe, melyek a gyűjteményt foglalják magukba. Az első terem meglep impozáns méreteivel (8 m. széltében és 14 m. hosszában), ebből néhány lépcsőfokon át lépünk a kisebbik, ötszögletű terembe, melyet az előbbitől egy zöld márványoszlopokon nyugvó v választ el. A két terem képe pompás látványul szolgál a belépőnek, nemcsak szerencsésen megválasztott összhangzatos arányai miatt, hanem belső berendezésével is. A mennyezeten elhelyezett ablaküregeken át szépen, egyenletesen özönlik be a fény, a falakat régi mustra után készült vöröses-rózsaszinű szövet takarja, melyhez alul harmonikusan illeszkedik a világosszinű lambris. A nagyteremben elhelyezett bútorok és díszkiadványok az egésznek bizonyos lakályos jelleget adnak. A legkisebb részletig minden összhangzatosan van itt kigondolva és még arról sem feledkeztek meg, hogy esténként villanyfény mellett tekinthessük meg a gyűjteményt, Valóban megérdemlik mindazok, a kik ezen épület létesítésénél oly sok gonddal és ízléssel közreműködtek, hogy munkájukhoz őszinte szívből szerencsét kívánjunk. Művük immár készen áll, a távolból idehozott képek a falakon díszlenek és elegáns talapzatokon emelkednek a szobrászat különböző alkotásai.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1909. deczember 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Műbarátok Köre kiadásában megjelent Magyar Műkincsek czímű díszműből : Krasznahorka vára, az Andrássy grófok kincses tárának őrzőhelye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2502x1909 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna