D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ikteszkozok.jpg
C Í M 
F ő c í m : IKT eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemével
B e s o r o l á s i   c í m : IKT eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemével
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bedő
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : multimédia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 2013 november 6-9. a XIII. Országos Neveléstudományi Konferencián (Eger) elhangzott előadás prezentációja
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. IKT-eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemével XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia EGER 2013. november 7-8-9. 2. TÁMOP-3.1.2-12/2 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban 3. Eszközök: számítógép, projektor, interaktív tábla 4. Mérőeszköz I. az IKT-eszközök hazai elterjedtségét, használatát vizsgálta az intézményrendszer és a NAT műveltségterületeinek a tükrében online kérdőív formájában http://bit.ly/Y1dKvS a digitális anyagok minőségfejlesztésnél már megszokott SWOT analízisét készítettük elő online kitölthető formában. http://bit.ly/X2Qnff a műveltségi területeknél a digitális tananyagok iránti igényt mértük fel egy online kérdőívvel http://bit.ly/VT0CpN az oktatási intézményeken belüli digitális anyagok és IKT-eszközök használatát vizsgálja http://bit.ly/13qTSBz 5. Minta Válaszadók: pedagógusok, akik használják az internetet szakmai informálódásra Minta forrása: eTanárikar - pedagógus panel (5100 fő) Minta elemszám: kutatási részenként változó (1) 626 fő (2) 120 fő (3) 197 fő (4) 81 fő Adatfelvétel ideje: 2012. augusztus-szeptember 6. eTanárikar Kutatás idején: 5100 fő 2013. november: 6700 fő Aktív, IKT-t használó pedagógusok 7. Hol dolgozik? 8. Rendelkezésre állás 9. Használat 10. Igény 11. Mire lenne igazán szükség? 12. SWOT analízis erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek 13. Milyen digitális tananyagot használ? 14. Erősségek 15. Gyengeségek szórt vélemények Ergonómiai, vagy felhasználási hibát 23-an említették. Tartalomhoz kapcsolódó hibák száma 32. Némely anyag nevetségesen egyszerű, míg mások feleslegesen hosszúak, terjengősek. Az eszközökkel összefüggő észrevételek: technikai problémák, eszközhiány, illetve a digitális tananyagok kompatibilitási hiánya. A legtöbbet említett gyengesége a digitális tananyagoknak a testreszabhatóság hiánya. 19 említéssel. Ez az összes kitöltő 15,8%. 16. Lehetőségek integrált, illetve differenciálásra is jól használható, interaktivitást erősítő formában testreszabhatóság, bővíthetőség - a meglévő anyagokhoz, illetve a digitális galériák bővítése, ahol az elemek, kép, hang, videó, animáció, szimuláció külön is elérhetők. pedagógusképzések pályázatok - mint lehetőségek a digitális tananyagok felhasználásában. 17. Veszélyek A pedagógusoknak nincs rálátása az összes piaci szereplőre, a veszélyeket és a lehetőségeket saját gyakorlati felhasználásukon át értelmezték. legtöbbet említett a drága ár, de nemcsak a digitális tananyagokra vonatkoztatva, hanem a képzésekre is technikai problémák a környezetre vonatkoztatva: a nem megfelelő hálózat, vagy a projektor élettartama. Én fél éve nem tudom használni az anyagaimat. A költségek és a technikai problémák említése összefüggenek. Spontán említésként a válaszadók 48,3%-a tüntette fel veszélyként őket. technikai probléma még a többek által emlegetett technika ördöge. Például bemutató órán nem működött, pedig előtte kipróbáltam, s minden rendben volt. Ilyen és ehhez hasonló említések a válaszadók 12,5%-át érintették. A pedagógusok egy része aggódik, hogy a diákok motivációja és bizonyos kompetenciái eltűnnek vagy háttérbe szorulnak: túlságosan akarjuk motiválni, kiszolgálni a gyereket elkényelmesedik vizualitás túlsúlya, megfelelő agyi területek tréningje hiányzik, kézírás visszaszorulása. Minőségi veszélyek: 12,5%-uknál megjelenik az igény a minőség iránt: Olyan tananyagnak álcázott tartalmak jelennek meg, amelyek semmiféle értéket nem közvetítenek. Ne legyen a fejlesztett anyag automatikusan működő, a gyerek ne csak nézzen, - beavatkozás, cselekedtetés, interaktivitás szükségessége stb. 18. Műveltségi területek - hasznosság 19. Milyen elvárások vannak a digitális anyagokkal szemben? 20. Internetre fejlesszünk vagy internet nélkül is futtatható anyagot? 21. Műveltségterület Matematika 161 82% Ember és természet 149 76% 147 75% 143 73% Művészetek 138 70% Informatika 124 63% Élő idegen nyelv 117 60% Ember és társadalom 115 59% Életvitel és gyakorlat 73 37% Testnevelés és sport 28 14% Egyéb 27 14% Földünk környezetünk Magyar nyelv és irodalom Hol hasznos? A válaszadók % (A pedagógusok megítélése szerint) Hasznos a digitális anyag? 22. Hogy készítené fel a pedagógusokat (a teljes tantestületet) intézményében az IKT-eszközökkel való oktatásra? tanfolyammal, de úgy hogy a 30 óra ténylegesen 30 óra legyen! fontos a helyszín is, ne kelljen utazni, utazási költséget fizetni. gyakorlatorientált helyszíni képzés és a folyamatos további mentorálás. a helyi 30 órás képzéseket hatékonyabbnak tartják, mint a 10 órást, és kizárták, hogy ez utóbbi más helyszínen legyen. 23. Az ellenőrzés szükségességéről Az a fontos, hogy ellenőrizzünk? Legyenek meg az eszközök mindenki számára hozzáférhetően, tudjanak bánni vele a pedagógusok, akkor biztosan nem hagynak ki ilyen lehetőséget. Mindannyiunknak fontos, hogy a gyerekek élvezettel üljenek az óráinkon. Ha ott van a termemben, tudom használni, miért ne tenném? A saját munkámat könnyíti. Azt sem kell ellenőrizni, hogy az irodalom könyvet használja-e a tanár. Néhány év múlva szerintem ugyanilyen természetes lesz az IKT-eszközhasználata, ha lesz eszköz, ha ért hozzá a pedagógus, ha a személyes kommunikációra is lesz elég ideje. 24. Mire költene intézményében? 25. IKT használat hogy ellenőrizhető? 26. Egy kolléga a SWOT veszélyei között említette: a fejlesztőket nem fizetik meg munkájukkal arányosan a pedagógusokat nem ösztönzik elég hatékonyan a táblák használatára a továbbképzések ötletszerűek, nem elég hatékonyak, vagy drágák nincs még hatékony műhelymunka fejlesztő és felhasználó között hiányoznak az alkotó teamek 27. Bedő Andrea - PhD hallgató Témavezető: Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Takács Dániel: Könyv-e az e-könyv? : Digitális könyvek és olvasóik
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 29
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x579 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet