D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0101_0220_pix_Oldal_42_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pekár Gyula "Drághy Éva esküje" czímű drámája a Nemzeti Színházban
B e s o r o l á s i   c í m : Pekár Gyula "Drághy Éva esküje" czímű drámája a Nemzeti Színházban
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Pekár
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1967-1937
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 10. sz. (1911. március 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színjáték
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dráma
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Nemzeti Színház (Pest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Fáy Szeréna (1865-1934)
V I A F I d : 311700273
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Beregi Oszkár (1876-1965)
V I A F I d : 74151762
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jászai Mari (1850-1926)
V I A F I d : 70013527
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bakó László (1872-1928)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Márkus Emília, P. (1860-1949)
V I A F I d : 56495534
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szacsvay Imre (1854-1939)
V I A F I d : 121460837
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1911
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pekár Gyula "Drághy Éva esküje" czímű drámája a Nemzeti Színházban. - Jelfy Gyula felvétele.
A lakodalmas táncz. Jobb szélről Serédy (Beregi), aztán a püspök zsebkendő-végről tánczol Drághynéval (S. Fái Szeréna). Mögöttük Csáky (Horváth Z.) magasra emeli a főgazdai pálczát; mellette Prépostváry násznagy (Hajdú) Bebek Zsuzsával (Jászai Mari), odább Homonnai Bálint (Bakó) Drághy Évával (Márkus Emma). Szélről Homonnai Drugeth István (Szacsvay).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Drághy Éva esküje a homonnai vár palotatermében (a XVII. század elején) hangzik el, a hol esküvője után halva találták Homonnai Bálintot. Mellette markolatában eltört kardja. A kard Drághy Éva szegényes hozományának egyik darabja volt, melyet Éva aznap, esküvője napján, ajándékozott férjének, Homonnai Bálintnak. Ki ölte meg Homonnai Bálintot? Megölte Serédy Miklós, ki szerelmes volt Évába; titkos párbajt vivott Bálinttal és meg­ölte. Bálint szülei, kik úgyis gyűlölik a szegény Évát, midőn az ő általa ajándékozott és eltört kardot pillantják meg a holttest mellett, Évát gyanúsítják, hogy része van a gyilkosságban. Szegény Éva nem is tudott a párbajról. Senki nem sejtheti a gyilkost. A vád hallatára Éva kétségbeesetten esküszik, hogy a ki megöli férje gyilkosát, annak felesége lesz. Így hangzik el az az eskü.
Igen regényes történet, titkos párbajjal, tetemrehivással, vészes esküvel, a melynek tragikus következményeit a néző előre látja, mert hiszen ő tudja, ki ölte meg Bálintot, hogy Serédy Miklós szerelmes Évába és Éva is szereti Serédyt, a ki őt egyszer mint ismeretlent tatárkézből kimentette. Az első fölvonás, melyben mindez történik, mégis igen jó hatású. Látjuk az egész nászünnepélyt, a cselekvény meg úgy hat, mint régi mese, melynek hangulatába hamar beleéljük magunkat. Az események pedig oly gyorsan lezajlanak, hogy kritikai megfontolásra alig marad idő.
A második fölvonás azonban erre a megfontolásra mintegy rákényszerít bennünket. Másfél évvel később játszik és a gyászházba vezet bennünket, melyben a szülők még mindig úgy gyászolnak, mint első nap, szórakozásképen pedig kínozzák szegény Évát, a miért még mindig nem került meg a gyilkos és a miért Éva még mindig fiatal, szép és nem igaz szívvel gyászolja a holt férjet, kit soha sem szeretett és azonnal az esküvő után elvesztett. Ez a szünet a cselekvényben megzavarja a hangulatot. Csak midőn Serédy végre megjelenik, megtudja, mit esküdött Éva és elhatározza, hogy megöli magát, de előbb Éva szerelmét élvezi, emelkedik ismét a darab, de inkább lirai, mint drámai magaslatra. Szép az utolsó jelenet, melyben Éva végre megtudja, hogy Serédy a gyilkos és mindketten meghalnak. Talán jobb lett volna, a darabot elejétől végig a leggyorsabb tempóban előre vinni. Ezt kívánta az expoziczió, ezt a mű formája.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. március 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goszleth István: Az "Arany ember" alakjai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keglovich Emil: Beregi Oszkár vendégként mint Rómeó és Tóvölgyi Margit mint Júlia William Shakespeare Rómeó és Júlia című tragédiájában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Mór: Jászai Mari 60 éves korában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1552x1122 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna