D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_168_pix_Oldal_20_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Népszinház-utczai harczban áldozatul esett rendőrök temetése
B e s o r o l á s i   c í m : Népszinház-utczai harczban áldozatul esett rendőrök temetése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hock János beszél
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 66. évf. 10. sz. (1919. március 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : temetkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyászbeszéd
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hock János (1859-1936)
V I A F I d : 90833943
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1919. március
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Népszinház-utczai harczban áldozatul esett rendőrök temetése.
Hock János beszél.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Népszínház-utcai harcban, a "Népszava" védelmében elesett hat rendőr, a köztársaság rendjének hősi halottjait százezrek kísérték el utolsó utjukra. Az impozáns és megható gyászszertartás az Országház kupolacsarnokában kezdődött, azután a néprengetegtől övezett parlament előtt térre vitték a hat fehér érckoporsót és itt állították fel azokat gyászdrapériával bevont dobogón.
A gyászbeszédek, Nagy Vince belügyminiszter, Garbai Sándor, Hock János, Bódy polgármester, Dietz főkapitány és a karhatalmi védősereg nevében szóló Vanyek törzsőrmester beszédei az Országház lépcsőjén elhelyezett, gyászszínbe öltöztetett emelvényről hangoztak el.
A köztársaság védelmében elesett rendőrök: 2. Kolonics Sándor élt 39 évet. 3. Kovác II. Ferenc élt 31 évet. 4. Víg Imre élt 29 évet, 5. Nagy III. Zsigmond élt 30 évet. 6. Bilik Károly élt 24 évet."
(Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/cikk/a-rend-hosi-halottainak-temetese)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Népszinház-utczai harczban áldozatul esett rendőrök temetése: A temetési szertartás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1554x1091 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna