D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_168_pix_Oldal_25_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hadviselt művészek kiállítása a Műcsarnokban
B e s o r o l á s i   c í m : Hadviselt művészek kiállítása a Műcsarnokban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tanulmány
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Kukán
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1890-1936
V I A F I d : 162144782962372522464
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 66. évf. 11. sz. (1919. március 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanulmány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Műcsarnok (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1919
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hadviselt művészek kiállítása a Műcsarnokban.
Kukán Géza: Tanulmány.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kukán Géza (Érsekújvár, 1890. máj. 1. - Bp., 1934. jan. 28.): festő és grafikus. A Képzőművészeti Főisk.-a Balló Ede és Ferenczy Károly, majd Münchenben C. Marr növendéke volt. 1912-ben Párizsba utazott. Visszatérése után a Benczúr-mesterisk. tagja lett. 1909-től állított ki aktokat, arcképeket és naturalista életképeket a Műcsarnokban. Hosszabb időt töltve Tatabányán, sok bányásztárgyú életképet festett. Öngyilkos lett. Sztrájk c. festménye 1918-ban Kohner-díjat nyert. A 20-as években főleg közéleti kiválóságok portréit festette. Könyvillusztrálással is foglalkozott. 1928-ban gyűjteményes kiállítása volt a Műcsarnokban. Több képét az MNG őrzi."
(Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/k-760F2/kukan-geza-767A5/)
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 692x922 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna