D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_52_kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A keszthelyi ünnepélyekről
B e s o r o l á s i   c í m : Keszthelyi ünnepélyekről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A kormányzó, Festetics Tasziló herczeg, gróf Apponyi Albert, Hegedűs Pál altábornagy az istentisztelet után a templom előtt
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-05-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 68. évf. 13. sz. (1921. július 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalmi élet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Festetics Tasziló (1850-1933)
V I A F I d : 315523564
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Horthy Miklós (1868-1957)
V I A F I d : 61123
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Apponyi Albert (1846-1933)
V I A F I d : 29526895
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hegedűs Pál (1880?-1944)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1921. július 2-3.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Keszthely
G e o N a m e s I d : 3050212
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A keszthelyi ünnepélyekről.
A kormányzó, Festetics Tasziló herczeg, gróf Apponyi Albert, Hegedűs Pál altábornagy az istentisztelet után a templom előtt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Festetics Tasziló herczeg a Kisfaludy-Társasággal szövetkezve felújította július 2-án és 3-án érdemes ősének, Festetics Györgynek s az általa száz év előtt rendezett keszthelyi helikoni ünnepeknek az emlékét. A szép és kegyeletes ünnep lefolyásáról képeink adnak fogalmat. Nagyjában a régi programmhoz alkalmazkodott az ünnep: a költők verseiket szaválták, beszédeket mondottak, emlékfákat ültettek irodalmunk nagyjainak emlékezetére. A kétnapos ünnep lelkesen, ünnepi hangulatban folyt le, kedves emléke lesz mindazoknak, a kik részt vettek benne.
Száznégy éve annak, hogy Festetics György gróf az első helikoni ünnepet rendezte 1817 február hó 12-én. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1921. julius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A keszthelyi ünnepélyekről : A kormányzó Festetics Tasziló herczeggel és kiséretükkel a Festetics György szobráhaoz megy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1282x851 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna