D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1920_112c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nagy Gergely diptychája
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy Gergely diptychája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-05
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 1. évf. 5. sz. (1920. május)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Fa- és bútoripar
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : írástörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falemez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karcolat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gergely (pápa), I., Nagy, Szent (540-604)
V I A F I d : 100184667
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nagy Gergely diptychája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A pugillaria. Ceranak, tabellának, diptychának, vagy polyptichának is nevezték, aszerint, amint egy-két, vagy több viasztábla összeerősítéséből állott. Sokban emlékeztetett a mi elemi iskolai palatábláinkra, azzal a különbséggel, hogy a pugilláriáknál a palalap helyén vékony, feketére festett falemez volt, melynek egyik oldala 2-3 mm. vastag rétegben, fehérített méhviasszal volt bevonva. Méretük a 6 cm. szélesség és 15-19 cm. hosszúság körül ingadozott. Írásnál egy e célra készült pálcikával, a stílussal karcolták bele a szöveget a viaszrétegbe, mely tekintettel az alap fekete színére, feketén tűnt elő. Esetleges hibák eltörlésére a stílus gomhaalaku másik vége szolgált. Hogy a bekarcolt feljegyzések a pugilláriák egymásra fektetésekor el ne törlődjenek, a viaszréteges oldalon a táblácskáknak keskeny, kb. 1/2 cm. magas védöperemük volt. Ha a pugillária két ilyen táblából állott, akkor diptychának, ha háromból, akkor triptychának, ha esetleg többől, úgy polyptychának nevezték. A táblák egymáshoz erősítése karikák, szijjak vagy csuklós pántok segítségével történt, mindig olyanformán, hogy a viaszréteges oldalak egymásra feküdtek és összehajtva, a diptycha sima lapfelületei kerültek a külső oldalra.
A dyptichák általában és főleg eleinte igen egyszerűek voltak, nagyobbrészt bükkfából készültek s tisztán csak gyakorlati célt szolgáltak. A római császárság idejében azonban ezt az egyszerűséget egyre jobban fokozódó pompakifejtés váltotta fel, a falapok helyett egyre sűrűbben fordultak elő arany-, ezüst- és elefántcsonttáblák, külső felületükön többé-kevésbé gazdag díszítéssel. És amikor divattá lett, hogy a konzulok, praetorok és aedilisek hivatalbalépésük alkalmával, nyilvános ünnepeken, nevezetes évfordulókon, vagy újévkor ilyen diszes kivitelű dyptichával ajándékozzák meg egymást, tisztelőiket vagy barátaikat, a dyptichák ból lassan egy különálló műipari tipus fejlődött ki, melyet dypticha-consularis-nak, vagy konzuli dyptichának neveztek. ... "
(Forrás: Magyar Grafika, 1920. május)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gallineus Concessus fa pugilláriája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 630x1439 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna