D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1930_0379.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Agence Havas (Párizs) reklám hadjárataiból
B e s o r o l á s i   c í m : Agence Havas (Párizs) reklám hadjárataiból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Strapacipő
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-07-01
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : plakát
A   t í p u s   n e v e : reklám
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 11. évf. 7-8. sz. (1930. július-augusztus)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Reklám, hirdetés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdatermék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reklámplakát
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cipő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1930
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Agence Havas (Párizs) reklám hadjárataiból: Strapacipő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az Agence Havas hírügynökséget Charles-Louis Havas (1783. július 5. - 1858. május 21.) francia író, fordító, üzletember alapította 1835-ben.
Az Agence Havas 1835-ben indult Párizsban. A kor kedvezett az üzleti vállalkozásoknak, amelyeknek fejlődésükhöz megbízható, pontos és időben érkező hírekre volt szükségük. A polgári forradalom óta virágzott a sajtó is, amely szintén komoly felvevőpiaca volt az információknak. Az ügynökség az első időkben jellemzően külföldi cikkek fordításait készítette el előfizetőinek, akik elsősorban üzletemberek, bankárok, diplomaták voltak, de fokozatosan kiépítette saját bel- és külföldi tudósító hálózatát is. A tudósítók Európa legjelentősebb pénzügyi és politikai központjaiból küldték jelentéseiket futárokkal, postagalambokkal vagy postai úton.
Havas jó kapcsolatban volt a kormányzattal, így megkapta a vidéki lapok hírellátásának lehetőségét, és igénybe vehette a Claude Chappe által kidolgozott szemaforrendszert. Később áttért a távíró használatára, amelyre egészen 1850-ig monopóliuma volt a polgári vállalkozások között. 1857-ben a párizsi lapokon túl mintegy kétszáz vidéki újság fizetett elő a cég szolgáltatásaira."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Agence_Havas)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Agence Havas (Párizs) reklám hadjárataiból : Bor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1935x1646 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna