D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1930_0014_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Woolwort-Building (New York)
B e s o r o l á s i   c í m : Woolwort-Building (New York)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : L. Vallat arckepe
M i n ő s í t ő : párhuzamos cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Pennell
U t ó n é v : Joseph
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1926
V I A F I d : 61660866
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Renoir
U t ó n é v : Auguste
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1841-1919
V I A F I d : 29643005
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-03-08
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 11. évf. 1-2. sz. (1930. január-február)
T e c h n i k a : rézkarc
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rézkarc
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Joseph Penell: A Woolwort-Building. (New York.)
Auguste Renoir: L. Vallat arckepe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Penell (1860-) amerikai grafikus, ki Whistler nyomdokain és annak erős befolyása alatt dolgozik. Karcaiban főként építészeti témákat dolgoz fel, ezeket odavetett, könnyed modorában igen hatásosan dolgozza fel, teljesen éreztetve azok épitészeti tulajdonságait. Először Londonban dolgozott, majd a felhőkarcolók izgatták fantáziáját és róluk közel hatszáz karcot készített, a száraz témát meghazudtoló érdekes módon. Jótollú művészeti író is.
(Klise: Gilhofer és Ranschburg, Luzern.)
Renoir (1841-1919) francia festő és grafikus, kissé édeskés grafikai lapjai gyakran elérik festményei kitűnő kvalitásait. Impresszionista, mely csoportnak egyik vezető egyénisége volt.
(Klise: Gilhofer és Ranschburg, Luzern.)"
(Forrás: Magyar Grafika, 1930. január-február)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zorn, Anders, Legros, Alphonse: Margareta svéd hercegnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1058x1429 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna