D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0179.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az egysejtű paramaecium állatka egybekelése (conjugatio)
B e s o r o l á s i   c í m : Egysejtű paramaecium állatka egybekelése (conjugatio)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-10-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Mikrobiológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sejttan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sejt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : protozoa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az egysejtű paramaecium állatka egybekelése (conjugatio). Vázlatos rajz. - 1. A két infuzórium összenő, mindegyikben makro- és mikronukleusz van. - 2. A makronukleuszok eltűnnek. - 3. A mikronukleuszok osztódnak. - 4. Nyugalom nélkül újraosztódnak, mindegyik infuzóriumban négy mikronukleusz. - 5. Három mikronukleusz elpusztul, marad egy-egy. - 6. A mikronukleuszok fele kicserélődik. - 7. A cserélt mikronukleusz felek egyesülnek a megmaradottakkal. - 8. Az egybekelés véget ér. - 9. és 10. Osztódás tovább egyszerű kettéválással a megújult magokkal. A magmegújulás, magifjodás veleje ez: a régi mag 3/4 része elpusztul, a megmaradt rész egyesül más állat magjával.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nagyon elterjedt és ismert egysejtű állat a paramaecium (90. ábra); az infuzóriumok közé tartozik, felületét mindenütt finom csillangók borítják, amelyek élénk rezgése viszi tovább az egész állatot. Mikroszkóp alatt egyetlen csepp vízben csak úgy szaladgálnak a látótérben. Nemzedékről nemzedékre kettéválás útján szaporodnak ; a mikroszkóp alatt nem egyszer láthatunk kettéválni készülő állatokat. Ha jobban megfigyeljük életmódjukat, bizonyos időközökben meglepő tapasztalatokat tehetünk. A maeciumok, amelyek hosszú időn keresztül éltek közös helyen, mitsem törődve egymással: most házasodni kezdenek; ha egy-kettő elkezdi, utána bolondul a többi. Egyik paramaecium olyan mint a másik, különbséget tenni közöttük nem tudunk, s íme azt látjuk, hogy párosával összefekszenek, s bizonyos ponton (a szájnak megfelelő helyen) összenőnek. Bizonyos ideig összenőve maradnak, s azután újra elszakadnak egymástól, s nem törődve egymással, folytatják előbbi életmódjukat, s kettéválással változatlanul szaporodnak tovább.
Az összenövés, vagy amint elnevezték : egybekelés (conjugatio) jelentőségével igen sokáig nem voltak tisztában, míg végre a legújabb vizsgálatok sajátos dolgokat hoztak felszínre (106. ábra). Minden paramaeciumnak két magja van, az egyik nagyobb, ez a makronukleusz, a másik kisebb, ez a mikronukleusz. Az egybekelés alatt eltűnik, feloldódik a makronukleusz. A mikronukleusz a fonalas magoszlás szabályai szerint gyors egymásutánban kétszer oszlik. Az első oszlással két fiókmag keletkezik, most mindegyik újra oszlik és a paramaeciumban négy fiók-, azaz unokamagvat találunk. A négy mag közül három elpusztul, feloldódik és végül mindegyik paramaeciumban csak egyetlen mikronukleusz látható. Most következik be a legérdekesebb dolog : a megmaradt mikronukleusz újra oszlik, s a keletkezett fiókmagvak közül az egyik megmarad a saját sejtjében a másik pedig az összenövés helyén átvándorol a másik sejtbe. Az átvándorlás után mindegyik paramaeciumban újra két mikronukleusz van, az egyik a sajátja, a másik párosodó társából vándorolt belé. A két mikronukleusz egymás mellé kerül s teljesen összeolvad egyetlen maggá, s ezzel befejeződik az egybekelés; az összenőtt állatok újra elszakadnak egymástól, hogy jó darabig nemzedékről nemzedékre ismét egyszerű kettéválás útján szaporodjanak. Mi tulajdonkép az egybekelés, párosodás lényege? A paramaecium, amely jó darabig kettéválással szaporodott, az egybekelés alatt elveszti régi maganyagának egy részét; az unokamagvak közül három elpusztul, s csak egy él tovább ; tehát a régi maganyagnak 3/4 része elvész és csak 3/4-e marad meg a jövőre. A megmaradt maganyagnak a fele kicserélődik a másik paramaeciumnak ugyanoly változáson keresztülment maganyagával. Az egybekelés alatt tehát megújulnak a paramaeciumok magvai. Az új mag felerészben a sajátja, felerészben a másik állaté. Két külön állatnak a magja egyesül, hogy az új mag létrejöjjön és az egyesülő magvak csak negyedei a régi maganyagnak. A mag megszabadul, megtisztul régi anyagának egy részétől és új alkotó elemeket vesz fel a másik állattól. A mag megújulásának folyamata alatt az összenőtt állatok protoplazma-testei is teljesen összekeverednek egymással."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egysejtű állatok (= protozoa) 500-szoros nagyításban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1584x771 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna